Predškolská pedagogika

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).Uplatnenie absolventov

študijný program je zameraný na prípravu absolventa, ktorý je spôsobilý realizovať nielen vysokokvalifikovanú priamu pedagogickú činnosť v materských školách, ale je aj spôsobilý organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe projektových dokumentov pre realizáciu predškolského vzdelávania a v príslušnej oblasti zabezpečovať pedagogickú prípravu učiteľov materských škôl nižšieho kvalifikačného stupňa. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul magister. Absolvent tohto študijného programu môže po splnení predpísaných podmienok pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore predškolská a elementárna pedagogika.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2021/2022, doložia doklady o ukončení štúdia(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 8.7.2022.Doplňujúce informácie

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl

2022 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

II. kolo prijímacieho konania je otvorené do 31.7.2022 a do tohto dátumu je treba poslať prihlášku a doklady o ukončení bc. štúdia.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2021/2022, doložia doklady o ukončení štúdia(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 8.7.2022.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

mail: nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    07.01.2022 - 31.03.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2022 - 31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 05.05.2022 09:37

Upozorniť na neaktuálne údaje