Predškolská a elementárna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika získavajú kvalifikáciu učiteľa materskej školy a vychovávateľa v školských kluboch. Okrem toho sú pripravení pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika alebo pedagogika.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis,

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2018/2019 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia sú uchádzači povinní predložiť do 11. júna 2019),

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovanie plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2018 (bakalárske štúdium)Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 20187/2019, potvrdí výsledky za 1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4.ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 11.6.2019.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

profilové predmety k prihláške - slovenský jazyk a literatúra s váhou 1, dejepis s váhou ½ a občianska náuka s váhou ½.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok. Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia, životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. roku 2018/2019 potvrdí výsledky za 1.-3. ročník  stredná škola. Overenú kópiu vYsvedčenia zo 4. ročníka a overenú kópiu maturitného vysvedčenia je uchádzač povinný predložiť do 11.6.2019.

 

 

  • Deň otvorených dverí

  23.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.01.2019 - 31.03.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  12.04.2019 - 15.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 650 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 12.04.2019 09:21

Upozorniť na neaktuálne údaje