Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

Uplatnenie absolventov

Študijný program predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín je orientovaný na prípravu odborníkov v oblasti kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych detí. Uplatnenie absolventa programu je v súlade s dokumentom Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v základných školách a v špeciálnych základných školách č. 184/2003-095 vydaný Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2003. Absolventi študijného odboru sú ďalej spôsobilí vykonávať profesie: učiteľ materskej školy, vchovávateľ v zariadeniach pre detí v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby, centrá voľného času, školské zariadenia implementujúce Celodenný výchovný systém).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (tlačivo je na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia).


Doplňujúce informácie

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže súčasne prihlásiť na denné aj externé štúdium.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2021, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov ihneď po jeho vydaní, najneskôr do dňa zápisu, ktorý sa uskutoční v júni 2021.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania s maturitou. Doklady musia byť úradne preložené a overené a v stanovenom termíne predložené na referát pre vzdelávanie fakulty. Pre zahraničných uchádzačov platia taktiež podmienky prijatia. Uchádzačom sa odporúča absolvoať prípravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogická-fakulta . Základné údaje potebné na avykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU, tel. číslo: 051/7470573, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,
 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2021, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy - známky potvrdí stredná škola,
 • uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 • vlastnoručne podpísaný životopis,
 • uchádzač so špecifickými potrebami podľa §100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejnená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia,
 • neúplné prihlášky nebudú akceptované a budú vrátené uchádzačovi.

Po ukončení I. stupňa štúdia (Bc.) je možnosť pokračovať v II. stupni (Mgr.) vo všetkých študijných programoch.Forma prijímacej skúšky

Kritériom pri určovaní poradia uchádzačov na prijatie na všetky bakalárske programy v dennej i externej forme budú:

- výsledky štúdia zo strednej školy: priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až  3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. až  4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium):

Prospech                   Body


1,0 - 1,09               15

1,1 - 1,19               14

1,2 - 1,29               13

1,3 - 1,39               12

1,4 - 1,49               11

1,5 - 1,59               10

1,6 - 1,69                 9

1,7 - 1,79                 8     

1,8 - 1,89                 7

1,9 - 1,99                 6

2,0 - 2,09                 5

2,1 - 2,19                 4

2,2 - 2,29                 3 

2,3 - 2,39                 2

2,4 - 2,49                 1

2,5 - 5,0                   0

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia (študijný priemer na koncoročných vysvedčeniach). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v MAISe https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais po ukončení prijímacieho konania, t.j. zasadnutia prijímacej komisie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené do vlastných rúk v zákonnej lehote. • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2020 - 31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.04.2021 - 23.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • vysvedčenia za 1.-3. r., resp. 1.-4. r. SŠ (ak priemer nepotvrdzuje stredná škola) (papierová forma)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza len bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchdázača, názo fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške.

Číslo účtu IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 14.09.2020 20:09

Upozorniť na neaktuálne údaje