Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia majú znalosti z problematiky teórie práva, ovládajú mechanizmus štátnych orgánov s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte a nájdu uplatnenie v rámci jednotlivých organizačných článkov vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách a iné. Sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty rozhodol, že prijímacia skúška sa nebude vykonávať a prijatí budú uchádzači, ktorí splnia podmienky na prijatie.Podmienky pre zahraničných študentov

Ekvivalencia stredoškolského štúdia absolvovaného v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

overená fotokópia maturitného vysvedčeniaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. 02/59244461,440

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Kritériá prijímacieho konania 

Študijný program

Vysoká škola

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 

Akademický rok

2018/2019

 

Študijný program

Právo

 

Študijný odbor

právo (3.4.1.)

 

Stupeň

Bakalársky

 

Forma štúdia

denná/externá

 

Jazyk štúdia

Slovenský

 

Predpokladaný počet prijatých

400 (denná forma štúdia);

200 (externá forma štúdia)

Kritériá pre prijatie

Všeobecné podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.

V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

 

Termín prijímacieho konania:

Jún 2018

 

Hodnotenie prijímacieho konania:

1. Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie.

2. V prípade realizácie prijímacej skúšky:

a) výsledky zo strednej školy

b) prijímacia skúška

 

Obsah prijímacej skúšky:

- predpoklady logického myslenia;

- Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny

a politický prehľad v rozsahu učiva strednej školy

 

Termín prijímacej skúšky:

-od 4. do 8. júna 2018 pre uchádzačov o štúdium v dennej forme; 

- 8. júna 2018 pre uchádzačov o štúdium v externej forme.

Dekan môže rozhodnúť o vypísaní náhradného termínu pre podávanie prihlášok na štúdium a o stanovení náhradného termínu pre konanie prijímacej skúšky. 

 

Forma prijímacej skúšky:  

Písomná

 

Kritériá hodnotenia:

2. V prípade realizácie prijímacej skúšky:

a) Za výsledky zo strednej školy (t.j. vysvedčenia za posledné dva roky štúdia) maximálne 4 % (100 bodov) a to:

-priemer všetkých známok z koncoročného vysvedčenia ročníka, ktorý predchádza ročníku, v ktorom uchádzač absolvoval alebo má absolvovať maturitnú skúšku,  a priemer

-všetkých známok z polročného vysvedčenia z ročníka, v ktorom uchádzač absolvoval alebo má absolvovať maturitnú skúšku o 4. ročníka (známka zo správania sa

nezapočítava),

Maximálny počet bodov za každé vysvedčenie s priemerom 1, 00 je 50 bodov, pričom počet bodov sa vypočíta podľa nasledujúcich vzorcov, po zaokrúhlení na celé body nadol:

Pre priemer od 1,00 do 3,00: 

počet bodov = -20 x priemer+70 

Pre priemer od 3,00 do 4,00: 

počet bodov = -10 x priemer+40

 

Maturitné vysvedčenie sa do priemeru nezapočítava.

 

b) písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom hodnotení:

a. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia.

b. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test. 

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 16. apríla 2018

 

Podanie prihlášky

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (www.flaw.uniba.sk). Túto si vytlačí

a zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu fakulty. Prihláška na štúdium na UK

v Bratislave, Právnickú fakultu (ďalej len „PraF UK“) s požadovanými prílohami, sa podáva

samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia. 

 

Prílohy prihlášky

1. Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (posledný deň predloženia je deň prijímacej skúšky).

2. Úradne overená fotokópia vysvedčenia z predposledného ročníka stredoškolského

štúdia. Úradne overená fotokópia vysvedčenia z 1. polroku posledného ročníka stredoškolského štúdia.

3. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole -- Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice

4. Životopis (podpísaný).

5. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium sa nevyžaduje.

 

Postup pri neúplnej prihláške:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.

 

Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia. 

Poplatok za prijímacie konanie

Výška poplatku

60 eur

 

Spôsob úhrady

Forma: bezhotovostne

príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica, 

variabilný symbol: 104 001 0003

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“.

 

Termín úhrady

zároveň s prihláškou

 

Vrátenie poplatku:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.

V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. V prípade neprijatia na štúdium sa poplatok nevracia.

 

Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode.

Ďalšie údaje

Poplatok za štúdium:

Predpokladaná výška školného:

externá forma: 555 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-ročného štúdia štúdia

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. 02/59244461,440

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

 

Kontakty:

telefón študijné oddelenie 02/59244 107, 199, 311, 306, 169, 189, 500, 501

tel./fax 02/592 44 216

Web: www.flaw.uniba.sk

 

 

 

 

 Forma prijímacej skúšky

písomná prijímacia skúška ( ak sa bude realizovať prijímacia skúška)Testy

V prípade, že sa bude realizovať prijímacia skúška: 

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom hodnotení:

a. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia.

b. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test. • Deň otvorených dverí

  08.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 07.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 555 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK

Šafárikovo nám. č. 6

P.O. Box 313

810 00 Bratislava 1

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica

variabilný symbol: 104 001 0003

špecifický symbol: číslo prihlášky (platobný príkaz vygenerovaný systémom e-prihláška)

V správe pre prijímateľa uveďte „PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2019 12:55

Upozorniť na neaktuálne údaje