Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi vedného odboru PRÁVO (2.stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.). Absolventi odboru majú dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Majú  teoretické poznatky z oblasti teórie práva rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte, poznajú súvislosti právnych odvetví právneho poriadku, majú poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. V praxi samostatne a kvalifikovane riešia právne problémy reflektujú svoju prácu a posudzujú jej kvalitu a efektívnosť vlastným poznaním tvorivo uplatňujú základné princípy a postuláty právneho poriadku, vedia spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.) vedia skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

a)     absolvovanie akreditovaného I. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskeho) v študijnom programe právo, v študijnom odbore právo, resp. absolvovanie študijného programu prvého stupňa v príbuznom študijnom odbore,

b)    študentom, ktorí neabsolvovali bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe právo, v študijnom odbore právo na Fakulte práva J. Jesenského, môže dekan fakulty predpísať prijímaciu skúšku, resp. ďalšie podmienky na prijatie. Podmienky, obsah  a rozsah prijímacej skúšky, resp. ďalších podmienok určuje dekan fakulty,Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanieBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2023 - 01.10.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2190 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2190 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311004
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2022 19:05

Upozorniť na neaktuálne údaje