Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi  vedného odboru PRÁVO (1.stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku. Absolventi získajú poznatky zo základov teórie práva, koncepciu právneho štátu a princípy organizácie a činnosti štátu, osvoja si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvoja si základné inštitúty správneho poriadku. V praxi dokážu aplikovať právne normy vo verejnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií, vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a to tak v rámci normotvornej ako aj individuálno-rozhodovacej činnosti, sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.). Sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu, majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

VŠD vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe. Podmieňuje prijatie zahraničných študentov tak ako domácich.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. vysvedčenie (overená kópia) o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanieBez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné prihlásiť jeden študijný program
 • VŠ zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do uvedeného termínu
 • kópiu ústrižku o zaplatení je nutne nalepiť na 3. stranu prihlášky
 • prihláška musí obsahovať aj životopis a u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenie.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2023 - 01.10.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1840 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1840 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311004
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2022 19:04

Upozorniť na neaktuálne údaje