Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia majú dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci NR SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Dokážu samostatne vykonávať náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére. Môžu pôsobiť aj v rámci jednotlivých organizačných článkov vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách a inde.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímacieho konania 

Študijný program

Vysoká škola

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 

Akademický rok

2018/2019

 

Študijný program

Právo

 

Študijný odbor

právo (3.4.1.)

 

Stupeň

Magisterský 

 

Forma štúdia

denná/externá

 

Jazyk štúdia

slovenský

 

Predpokladaný počet prijatých

300 (denná forma štúdia);

200 (externá forma štúdia)

Kritériá pre prijatie

Všeobecné podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa     vysokoškolského štúdia  v študijnom odbore právo. 

 

Termín prijímacieho konania:

Bez prijímacej skúšky.

 

 

Hodnotenie prijímacieho konania:

Bez prijímacej skúšky.

 

 

Obsah prijímacej skúšky:

Bez prijímacej skúšky.

 

 

Termín prijímacej skúšky:

Bez prijímacej skúšky.

 

Forma prijímacej skúšky:  

Bez prijímacej skúšky.

 

Kritériá hodnotenia:

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na  

kapacitné možnosti  UK PraF.

Prihláška

Termín podania prihlášky

do 13.7. 2018. V prípade účasti na opravných  

termínoch štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8. 2018

 

Podanie prihlášky

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (www.flaw.uniba.sk). Túto si vytlačí

a zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu fakulty. Prihláška na štúdium na UK

v Bratislave, Právnickú fakultu (ďalej len „PraF UK“) s požadovanými prílohami, sa podáva

samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia..

 

Prílohy prihlášky

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ:

   - životopis (podpísaný),

   - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

   - overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom , dodatok    

      k diplomu),

- Uchádzači o štúdium,  ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, predložia podľa zákona č. 596/2003 Z. z. Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, - Výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia. U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na PraF UK, zabezpečí výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne.- Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje

 

Postup pri neúplnej prihláške:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.

 

Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia. 

Poplatok za prijímacie konanie

Výška poplatku

50 eur

 

Spôsob úhrady

Forma: bezhotovostne

príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica, 

variabilný symbol: 104 001 0003

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“.

 

Termín úhrady

zároveň s prihláškou

 

Vrátenie poplatku:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.

V prípade neprijatia na štúdium sa poplatok nevracia.

 

Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode.

Poplatok za štúdium:

Predpokladaná výška školného:

externá forma: 730 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia.

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. 02/59244461,440

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

 

Kontakty:

telefón študijné oddelenie 02/59244 107, 199, 311, 306, 169, 189, 500, 501

www.flaw.uniba.sk

 Podmienky pre zahraničných študentov

Ekvivalencia bakalárskeho štúdia absolvovaného v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na kapacitné možnosti  UK PraF.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky.

Na študijný program nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý ukončil  1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe právo akreditovanom v roku 2017.

Prihláška takéhoto uchádzača bude posúdená ako prihláška na magisterský študijný program akreditovaný v roku 2017 (kód mPRV17)Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.07.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • - doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje