Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia majú znalosti z problematiky teórie práva, ovládajú mechanizmus štátnych orgánov s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte a nájdu uplatnenie v rámci jednotlivých organizačných článkov vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách a iné. Sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty rozhodol, že prijímacia skúška sa nebude vykonávať a prijatí budú uchádzači, ktorí splnia podmienky na prijatie.Doplňujúce informácie

www.flaw.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

Ekvivalencia stredoškolského štúdia absolvovaného v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

overená fotokópia maturitného vysvedčeniaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. 02/59244461,440

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.flaw.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomná prijímacia skúška (v prípade realizácie prijímacej skúšky)Testy

V prípade, že sa bude realizovať prijímacia skúška:

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom hodnotení:

a. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia.

b. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test. • Deň otvorených dverí

  08.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 07.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK

Šafárikovo nám. č. 6

P.O. Box 313

810 00 Bratislava 1

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica

variabilný symbol: 104 001 0003

špecifický symbol: číslo prihlášky (platobný príkaz vygenerovaný systémom e-prihláška)

V správe pre prijímateľa uveďte „PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2019 12:55

Upozorniť na neaktuálne údaje