Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia majú znalosti z problematiky teórie práva, ovládajú mechanizmus štátnych orgánov s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte a nájdu uplatnenie v rámci jednotlivých organizačných článkov vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách a iné. Sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Hodnotenie prijímacieho konania:

1. Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie.

2. V prípade realizácie prijímacej skúšky:

a)     výsledky zo strednej školy,

b)    prijímacia skúška.Doplňujúce informácie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, nespolupracuje v rámci prijímacieho konania so žiadnou sprostredkovateľskou agentúrou alebo sprostredkovateľom. Podmienky pre zahraničných študentov

Ekvivalencia stredoškolského štúdia absolvovaného v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

overená fotokópia maturitného vysvedčeniaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

Termín prijímacieho konania:

Jún 2020

Hodnotenie prijímacieho konania:

1. Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie.

2. V prípade realizácie prijímacej skúšky:

a)     výsledky zo strednej školy,

b)    prijímacia skúška.

Obsah prijímacej skúšky:

- predpoklady logického myslenia

- Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad v rozsahu učiva strednej školy

Termín prijímacej skúšky:

od 1. do 5. júna 2020 pre uchádzačov o štúdium v dennej forme; 8. júna 2020 pre uchádzačov o štúdium v externej forme. Dekan môže rozhodnúť o vypísaní náhradného termínu pre podávanie prihlášok na štúdium a o stanovení náhradného termínu pre konanie prijímacej skúšky.

Forma prijímacej skúšky: 

Písomná

Kritériá hodnotenia:

V prípade realizácie prijímacej skúšky:

 

a) za výsledky zo strednej školy (t.j. vysvedčenia za posledné dva roky štúdia) maximálne 4 % (100 bodov) a to: priemer všetkých známok z maturitnej skúšky, okrem percentuálneho hodnotenia externej a internej časti maturity. Maximálny počet bodov za každé vysvedčenie s priemerom 1,00 je 50 bodov, pričom počet bodov sa vypočíta podľa nasledujúcich vzorcov, po zaokrúhlení na celé body nadol: pre priemer od 1,00 do 3,00: počet bodov = -20 x priemer+70; pre priemer od 3,00 do 4,00: počet bodov = -10 x priemer+40;

 

b) písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom hodnotení:

1. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia.

2. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test.

 Forma prijímacej skúšky

písomná prijímacia skúška ( ak sa bude realizovať prijímacia skúška)

Kritériá hodnotenia:

V prípade realizácie prijímacej skúšky:

 

a) za výsledky zo strednej školy (t.j. vysvedčenia za posledné dva roky štúdia) maximálne 4 % (100 bodov) a to: priemer všetkých známok z maturitnej skúšky, okrem percentuálneho hodnotenia externej a internej časti maturity. Maximálny počet bodov za každé vysvedčenie s priemerom 1,00 je 50 bodov, pričom počet bodov sa vypočíta podľa nasledujúcich vzorcov, po zaokrúhlení na celé body nadol: pre priemer od 1,00 do 3,00: počet bodov = -20 x priemer+70; pre priemer od 3,00 do 4,00: počet bodov = -10 x priemer+40;

 

b) písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom hodnotení:

1. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia.

2. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test.

 Testy

- predpoklady logického myslenia

- Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad v rozsahu učiva strednej školy  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 999 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Forma: bezhotovostne prevodom na účet

príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003

špecifický symbol: 21xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:09

Upozorniť na neaktuálne údaje