Poštové technológie

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia majú svoje uplatnenie na výskumných pracoviskách, ktoré sa venujú rozvoju nových teoretických poznatkov ako základu riešenia problémov poštovej praxe. Dokážu definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju teórie a praxe v poštových technológiách. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technologických procesov v pošte – technických a prevádzkových parametrov, ako aj riadiacich a normatívnych parametrov poštových procesov, sietí, techniky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie, sociológie, ergonómie. Ďalej sa orientuje na diagnostiku, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov a technológií, logistiku, obehové procesy a riadenie kvality v pošte, výskum a vývoj poštových služieb s orientáciou na diagnostiku, marketing, finančné vzťahy, projektové riadenie, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu poštových služieb a manažment kvality. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie diagnostických a optimalizačných metód a metód riadenia kvality v pošte. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní poštového podniku. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré sa venujú rozvoju nových teoretických poznatkov ako základu riešenia problémov poštovej praxe. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju teórie a praxe v poštových technológiách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všetci uchádzači o štúdium absolvujú výberové konanie.

 1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.) v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných odborov je uvedený na stránke https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory)
 2. Nutnou podmienkou je podanie prihlášky v termíne stanovenom akademickým kalendárom.
 3. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.Doplňujúce informácie

Študijný program je možné študovať aj v anglickom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA  a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Peter Seemann, PhD., tel.: 041/513 3226, e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.skForma prijímacej skúšky

- písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka (iného ako materinského)

- ústna skúška, ktorej obsahom je preverenie znalostí a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási • Deň otvorených dverí

  08.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  14.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  14.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  28.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia diplomu o ukončení VŠ vzdelania 2. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, ak uchádzač publikoval) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklady o iných odborných aktivitách (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o uznaní vzdelania príslušnou VŠ v SR (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili VŠ štúdium 2. stupňa v zahraničí, netýka sa ČR) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10133
Konštantný symbol: 0308

Doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba podať a uhradiť príslušný poplatok osobitne za každý študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 16:24

Upozorniť na neaktuálne údaje