Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia ovláda princípy pôrodnej asistencie a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi pôrodnej asistencie. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia.Doplňujúce informácie

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok z príslušného bakalárskeho študijného programu vrátane štátnych skúšok, ktoré ho zaradí na miesto podľa maximálneho plánovaného počtu prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS podľa informácií na webovej stránke fakulty do 30. júna 2023 (vrátane).
Fakulta zašle uchádzačovi informácie o prijímacom konaní v júli 2024  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 980 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Bc. Lenka Hamplová – lenka.hamplova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:03

Upozorniť na neaktuálne údaje