Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia ovláda princípy pôrodnej asistencie a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi pôrodnej asistencie. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná Asistencia  je pre:

 • Externú formu štúdia absolvovanie študijného programu prvého stupňa v dennej forme a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách. Alebo absolvovanie študijného programu prvého stupňa v externej forme len u absolventiek študijného odboru ženská sestra, diplomovaná pôrodná asistentka na SZŠ a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.

  Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium na adresu fakulty  do 31. mája 2020 (vrátane).
 • Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS na web stránke fakulty a následne zaregistrovanú vytlačenú prihlášku s potrebnými prílohami zašle na adresu fakulty.
 • Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne zašle prihlášku, uhradí poplatok za prijímacie konanie. K prihláške uchádzač priloží doklad o zaplatení poplatku, stručný, vlastnoručne podpísaný životopis a všetky požadované prílohy k prihláške.
 • Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2020.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Sada  testových otázok pre uchádzačov v študijnom programe Pôrodná asistencia pozostáva zo 100 otázok z predmetov – gynekológia a pôrodníctvo, klinicka propedeutika, pôrodna asistencia, psychológia, potreby a ošetrovateľský proces, výskum v pôrodnej asistencii.

  • Deň otvorených dverí

  03.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 13:30

Upozorniť na neaktuálne údaje