Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia ovláda princípy pôrodnej asistencie a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi pôrodnej asistencie. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná Asistencia  je pre:

  • Externú formu štúdia absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.

    Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS podľa informácií na webovej stránke fakulty do 31. mája 2022 (vrátane).
  • Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2022.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Sada  testových otázok pre uchádzačov v študijnom programe Pôrodná asistencia pozostáva z 80 otázok z predmetov – gynekológia a pôrodníctvo, klinicka propedeutika, pôrodna asistencia, psychológia, potreby a ošetrovateľský proces, výskum v pôrodnej asistencii.

   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 735 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 980 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2021 10:01

Upozorniť na neaktuálne údaje