Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

 

Absolvent študijného programu je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami. Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský konceptuálny model a  používať metódu ošetrovateľského procesu. Má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú ženám,  v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období, ovláda základy vedeckej práce a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií a  základy práce v multimediálnom prostredí.

Absolventom študijného programu  Pôrodná asistencia je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.sk,
 • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
 • fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2020,
 • k prihláške priložte stručný životopis vlastnoručne podpísaný,
 • s prihláškou neposielajte žiadne vysvedčenia, diplomy, osvedčenia,
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia predložíte až pri prijímacej skúške,
 • ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, uvádza ich na jednom tlačive a uhradí jednu platbu, ak si podáva prihlášky na viac študijných programov v rôznych stupňoch štúdia, musí zaslať osobitne na každý študijný program prihlášku, platbu a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.


Forma prijímacej skúšky

písomná, testTesty

biológia, somatológia • Deň otvorených dverí

  03.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.11.2019 - 29.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 13:59

Upozorniť na neaktuálne údaje