Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

 

Absolvent študijného programu je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami. Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský konceptuálny model a  používať metódu ošetrovateľského procesu. Má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú ženám,  v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období, ovláda základy vedeckej práce a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií a  základy práce v multimediálnom prostredí.

Absolventom študijného programu  Pôrodná asistencia je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.sk,
  • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
  • fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2023,
  • k prihláške priložte overené koncoročné vysvedčenia za posledné tri roky štúdia,
  • ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, uvádza ich na jednom tlačive a uhradí jednu platbu, ak si podáva prihlášky na viac študijných programov v rôznych stupňoch štúdia, musí zaslať osobitne na každý študijný program prihlášku, platbu a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.


  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2022 - 28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 980 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2023 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje