Poradenstvo a sociálna komunikácia

Všeobecná charakteristika

Pri profilácii absolventa študijného programu Poradenstvo a sociálna komunikácia predpokladáme, že absolvent uplatní svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v sociálnej sfére, avšak bude pripravený uspieť aj v iných oblastiach, ako sú poradenské a konzultačné spoločnosti vo verejnej a neziskovej sfére, vzdelávacej sfére, komunikačné oddelenia firiem a organizácií. Ďalej bude pripravený viesť vlastnú poradňu pre rôznu typológiu klientov a situácií.

Absolvovaním študijného programu sa naučí zvládať nasledujúce odborné činnosti:

 • Vykonávať sociálnu prácu a poskytovať sociálne poradenstvo.
 • Identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy.
 • Sprostredkovať a koordinovať spoluprácu zainteresovaných subjektov sociálnej sféry pri riešení  sociálnych problémov klientov.
 • Vykonávať poradenstvo v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov.
 • Poskytovať individuálne aj skupinové poradenstvo;
 • Podnecovať empowerment u jednotlivcov, skupín aj komunít;
 • Podporovať a rozvíjať potenciál klienta a jeho schopnosť preberať zodpovednosť za seba a svoje blízke okolie.
 • Ovládať proces a techniky sociálneho poradenstva s rôznou klientelou sociálnej práce  a tiež kariérového poradenstva, krízového poradenstva, rozvojového a rodinného poradenstva.
 • Definovať ciele pri vyjednávaní, vedieť zaujať a presvedčiť komunikačného partnera, dokázať sa presadiť a argumentovať.
 • Orientovať sa v zásadách komunikácie s príslušníkmi iných národov a kultúr.
 • Riadiť činnosť pracovných tímov, facilitovať skupinové rozhodovanie a tímové činnosti.
 • Dizajnovať a plánovať a realizovať poradenský proces.
 • Spolupracovať s ďalšími subjektmi a inštitúciami napr. so vzdelávacími inštitúciami, subjektmi štátnej a verejnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, zdravotníctve, školstve a pod.
 • Vykonávať administráciu a riadenie poradenských a vzdelávacích aktivít.
 • Aktívne sa zapájať do rozvoja vedeckého poznania v oblasti sociálnej práce, sociálneho poradenstva a sociálnej komunikácie.
 • Realizovať výskum pomocou kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód, a to samostatne, ako aj člen vedeckého tímu.

Poradenská a sociálno-komunikačná práca ako odborná činnosť v prospech klienta sa v praxi realizuje v hierarchickom systéme, v ktorom dominuje päť úrovní:

 1. Odborná
 2. Samostatne odborná
 3. Expertná (špecialisti)
 4. Riadiaca
 5. Vedecká

Študijný program „Poradenstvo a sociálna komunikácia“ pre magisterskú formu štúdia predstavuje štandardnú dĺžku štúdia 2 roky.Uplatnenie absolventov

Študijný program reaguje na požiadavky subjektov v sociálnej a poradenskej oblasti, vo verejnej sociálnej sfére aj v neštátnom sektore. Zameriava sa na užšiu interakciu sociálneho pracovníka/poradcu a klienta v súvislosti s najnovšími poznatkami z oblastí sociálne poradenstvo a sociálna komunikácia. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť nielen ako sociálny pracovník či sociálny poradca v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj v iných oblastiach štátneho aj neštátneho sektoru, kde je potreba realizácie poradenstva, kde je nevyhnutné komunikovať s vonkajším prostredím a prezentovať rozhodnutia. Je spôsobilý vykonávať informačné a odborné poradenstvo v uvedených oblastiach. Profilácia absolventa študijného programu je nadrezortná, uplatnenie si môže nájsť aj v oblasti vzdelávania, v súkromných organizáciách aj v neziskovom sektore. Je pripravený na výkon profesií kariérového poradcu, rodinného poradcu, môže realizovať krízové, rodinné, rozvojové, personálne, dlhové poradenstvo či poradenstvo pre osoby zdravotne a sociálne znevýhodnené. Je kompetentný viesť aktivity individuálneho aj skupinového poradenstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:

–         absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu 

(vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);

–         záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;

–         pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev)  je podmienené aj úspešným absolvovaním talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);

–         pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika;

–         ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;

–         na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;

–         na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.

 

 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:

 • Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
 • V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku. 
 • Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

TALENTOVÉ SKÚŠKY:

Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

 • Hudobná výchova                                                                      3.6.2019 § Hudobné umenie                                                                    3.6.2019
 • Výtvarná výchova                                                                      15.5.2019, 22.5.2019

 

Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf

 

Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_09b63fe4528a4100870041a14f796baf.pdf

 

Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru. Doplňujúce informácie

Podľa §92 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú externí študenti PF KU  prijatí do prvého ročníka magisterského štúdia počínajúc akademickým rokom 2019/2020 uhrádzať ročné školné vo výške 750 eur v študijnom odbore Sociálna práca a 850,– eur  v ostatných študijných programoch.

 Študenti  PF KU prijatí do prvého ročníka magisterského štúdia,  ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, budú uhrádzať ročné školné podľa Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU platnej v príslušnom akademickom roku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

– absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu  (vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev)  je podmienené aj úspešným absolvovaním talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika;
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.


Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
* Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
* V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
* Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok

Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami

Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať. 

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

–         životopis;

–         overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia; 

–         doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;

–         uchádzač o študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného

zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;

–         uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;

–         v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).

 

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.

  • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • – doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904

Poprad
denná forma: 1300501906
externá forma: 1300501906

Levoča
denná forma: 1300501908
externá forma: 1300501908

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2019 11:13

Upozorniť na neaktuálne údaje