Politológia

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím na rovinu vedy. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:

‒        v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;

‒        v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;

‒        v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;

‒        politických stranách a záujmových združeniach;

‒        v oblasti masmediálnej komunikácie;

‒        v privátnej sfére.

S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentských odborných prác.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe  musí mať ukončené bakalárske štúdium. Doplňujúce informácie

Študenti FPVMV UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium  potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá,  európske štúdiá a politológia  podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

 

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.

V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

 

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami

 

PhDr. Mária Badinská, PhD. (č. dv. 234);  048/446 1511; e-mail: maria.badinska@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

 

Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované  v inom ako v štátnom jazyku prebieha administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.

Na všetky príslušné študijné programy v inom ako štátnom jazyku v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici sa vzťahuje povinnosť úhrady školného.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

a)     60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;

b)     ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste  vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil. • Deň otvorených dverí

  13.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2018 - 30.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 12.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2019 - 15.06.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  04.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 57 €

Fakturačné údaje

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                                                    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                               SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                                  SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):                     4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                                      4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                                      4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                     rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                                                              dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                                    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

                                                                           829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                               SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):                     4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                                      4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                                      4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                     rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Anna Kyseľová – anna.kyselova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 12:50

Upozorniť na neaktuálne údaje