Politológia

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu:

 • prehĺbi si teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a prehĺbi si vedomosti o kľúčových politických koncepciách
 • prehĺbi si vedomosti z metodológie politických vied
 • bude schopný samostatnej vedeckej práce

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bude schopný:

 • analyzovať prebiehajúce procesy v medzinárodnej, európskej a svetovej politike
 • pomenovať trendy v súčasnej politológii a teórii politiky a zaujať k ním kritické stanovisko
 • charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia
 • zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov
 • predikovať a modelovať budúce scenáre spoločenského vývoja

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 Absolvent bude schopný

 • plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom jazyku

Absolvent študijného programu „Politológia“ v treťom stupni štúdia

 • získa všetky potrebné zručnosti, vedomosti a schopnosti, aby sa uplatnil v odbore, ktorý vyštudoval.
 • bude mať dostatočný teoretický  prehľad o študovanej problematike a bude schopný samostatnej vedeckej práce.
 • získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v príslušnom vednom odbore.

Študijný plán zároveň rozvíja komunikačné, prezentačné  a jazykové zručnosti absolventa.

Sylaby predmetov sú koncipované tak, aby bolo pod podporený rozvoj kritického myslenia uchádzačov, ktorého základom je relevantná vedomostná báza študenta.

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista  na politické a celkovo spoločenské procesy v:

 • štátnej správe a samospráve,
 • mediálnej sfére,
 • agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,
 • treťom sektore,
 • medzinárodných organizáciách,
 • v akademickej a vedeckej sfére.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

    

     Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti  pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém doktorandských dizertačných prác (príloha č. 1).

     Na tento účel predloží uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt (tézy témy) dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).

     Projekt (tézy témy dizertačnej práce) v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

 • zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému doktorandskej dizertačnej práce,
 • vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní doktorandskej dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce,
 • stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,

predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.  

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

 Doplňujúce informácie

Prihláška na PhD. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške  uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované magisterské štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí vpisovať predmety a známky za magisterské štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

 

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

Poplatky za štúdium:

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • · Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
 • · Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
  od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • · Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • · Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

Uchádzači z iných štátov sa riadia pokynmi, zverejnenými na stránke https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/uznanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová 

032 74 00 911

katarina.hrncarova@tnuni.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky.

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  20.07.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku: 

Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro (zapísaným študentom  vrátime poplatok za prijímacie konanie)

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol: 19002

Špecifický symbol: Rodné číslo uchádzača bez lomítka

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 28.05.2020 12:09

Upozorniť na neaktuálne údaje