Politológia

Uplatnenie absolventov

 

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu:

 • prehĺbi si teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a prehĺbi si vedomosti o kľúčových politických koncepciách
 • prehĺbi si vedomosti z metodológie politických vied
 • bude schopný samostatnej vedeckej práce

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bude schopný:

 • analyzovať prebiehajúce procesy v medzinárodnej, európskej a svetovej politike
 • pomenovať trendy v súčasnej politológii a teórii politiky a zaujať k ním kritické stanovisko
 • charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia
 • zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov
 • predikovať a modelovať budúce scenáre spoločenského vývoja

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 Absolvent bude schopný

 • plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom jazyku

 

Uplatnenie v praxi:

 

Absolvent študijného programu „Politológia“ v treťom stupni štúdia

 • získa všetky potrebné zručnosti, vedomosti a schopnosti, aby sa uplatnil v odbore, ktorý vyštudoval.
 • bude mať dostatočný teoretický  prehľad o študovanej problematike a bude schopný samostatnej vedeckej práce.
 • získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v príslušnom vednom odbore.

Študijný plán zároveň rozvíja komunikačné, prezentačné  a jazykové zručnosti absolventa.

Sylaby predmetov sú koncipované tak, aby bolo pod podporený rozvoj kritického myslenia uchádzačov, ktorého základom je relevantná vedomostná báza študenta.

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista  na politické a celkovo spoločenské procesy v:

 • štátnej správe a samospráve,
 • mediálnej sfére,
 • agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,
 • treťom sektore,
 • medzinárodných organizáciách,
 • v akademickej a vedeckej sfére.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

     Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politológia alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti  pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém doktorandských dizertačných prác (príloha č. 1).

     Na tento účel predloží uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt (tézy témy) dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).

     Projekt (tézy témy dizertačnej práce) v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

 • zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému doktorandskej dizertačnej práce,
 • vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní doktorandskej dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce,
 • stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
 • predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie. 


Doplňujúce informácie

1.       Prihláška na PhD. štúdium: Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). (Viac informácií v doplňujúcich informáciách pre uchádzača.)

 1. Súčasťou prihlášky musí byť životopis,

Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD.

 

Prihláška na PhD. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške  uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované magisterské štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí vpisovať predmety a známky za magisterské štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

 

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Poplatky za štúdium:

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • · Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
 • · Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
  od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • ·Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • ·Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

 

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.

Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • podpis žiadateľa.
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • uložení rozdielovej skúšky.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová 

032 74 00 911

katarina.hrncarova@tnuni.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  11.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 25.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol: 19002

Špecifický symbol: Rodné číslo uchádzača bez lomítka

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2019 09:35

Upozorniť na neaktuálne údaje