Podnikové financie

Cieľom výchovy v študijnom programe Podnikové financie (2. stupeň) je komplexne a odborne pripraviť špecialistov orientovaných na praktické zvládnutiekľúčových oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na týchto trhoch, medzinárodných financií a vybraných oblastí práva. Ab-solventi nájdu uplatnenie vo finančných a v ekonomických útvaroch výrobných a obchodných podnikov, získajú zručnosti na uplatnenie aj v podnikochspravujúcich portfóliá cenných papierov, v maklérskych spoločnostiach, bankách, poisťovniach a v ďalších inštitúciách finančného trhu, ovládajú ajproblematiku pre potreby aktívnej práce a spolupráce s úradmi finančnej správy. Absolventi získavajú schopnosť:

●analyzovať finančné zdravie podniku, určiť faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k ich pozitívnemu vývoju,

●tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, kapitálovej štruktúry, dividendovej politiky,analýzy rizika, analýzy cenných papierov, tvorby strategických finančných plánov,

●tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných situácií.Uplatnenie absolventov

Študijný  program inžinierskeho štúdia Podnikové  financie je orientovaný na zvládnutie  moderných  oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na týchto trhoch, medzinárodných financií a vybraných oblastí práva. Študijný program pripravuje absolventov, ktorí nájdu uplatnenie vo finančných útvaroch podnikov zodpovedných za finančné investície spravujúcich portfólia cenných papierov, ako i v maklérskych spoločnostiach a v ďalších inštitúciách finančného trhu.

 

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieDoplňujúce informácie

                                                      Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského vBratislave (okrem uchádzačov zČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho vzahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Hana Gažová-Adamková, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 638

e-mail: hana.gazova-adamkova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieTesty

- • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2020 - 12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2019 09:08

Upozorniť na neaktuálne údaje