Podnikanie v obchode

Absolventi študijného programu Podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typovmalých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských sub-jektov a implementovať ich v podnikateľskej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií,čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, z komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú takisto znalosti o marketingu,podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní a základoch interdisciplinárnej aplikáciepodnikateľských procesov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, v rodinnompodnikaní alebo v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú ako strednýmanažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov. Osobitne sa môžu profilovať aj akošpecialisti obchodných operácií v obchodných distribučných a logistických podnikoch a v podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávaniecelého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podnikuUplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typovmalých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských sub-jektov a implementovať ich v podnikateľskej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií,čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, z komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú takisto znalosti o marketingu,podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní a základoch interdisciplinárnej aplikáciepodnikateľských procesov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, v rodinnompodnikaní alebo v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú ako strednýmanažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov. Osobitne sa môžu profilovať aj akošpecialisti obchodných operácií v obchodných distribučných a logistických podnikoch a v podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávaniecelého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podnikuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ORGONÁŠ, Jozef, doc. Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

+421 6729 1123

jozef.orgonas@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomná forma prijímacej skúškyTesty

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2021 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    13.06.2022 - 16.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Posledná aktualizácia: 21.01.2022 15:38

Upozorniť na neaktuálne údaje