Podnikanie

Prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti, inovačného správania a inovačného manažmentu v rôznych typoch organizácií a start-upov. Vyučuje sa v spolupráci s bohatou sieťou partnerstiev startupov, ako aj etablovaných firiem. Na magisterskom stupni nadväzuje študijný program Stratégie a podnikanie.

Študijný program poskytuje na bakalárskom stupni štúdia široké spektrum predmetov zameraných na ekonomické myslenie, kreativitu, podporu podnikavosti a podnikateľských zručností študentov, pre budúcich podnikateľov aj zamestnancov. Pokrývame tiež témy digitalizacie podnikania, od digitálnych aspektov moderného marketingu, po dátovú analytiku. Vedomosti a zručnosti podnikania a podnikavosti podporujú kľúčové kompetentnosti pre trh práce 21. storočia.  

Nadväzujúce magisterské štúdium prepája témy podnikateľského myslenia, vyhľadávania a oceňovania podnikateľských príležitostkí s komplexnejším strategickým rámcom. 

Študijné plány bakalárskeho programu Podnikanie a magisterského programu Stratégia a podnikanie si môžete pozrieť na tomto odkaze: študijné plányUplatnenie absolventov

Štúdium podporuje uplatniteľnosť absolventov v rôznych inovačne a rozvojovo orientovaných povolaniach v domácich a zahraničných firmách a inštitúciách. Naším zámerom je tiež podporovať generačné nástupníctvo v podnikateľsky založených rodinách absolventmi, ktorí budú pripravení manažovať rodinné firmy v tomto dynamickom a medzinárodne otvorenom prostredí.

Štúdium je nastavené tak, aby naši študenti a absolventi boli schopní prezentovať výsledky vlastnej aj tímovej práce, pričom boli schopní postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky nadobudnuté štúdiom, ako aj sledovať najnovšie trendy a poznatky. 
Podporujeme vzdelávanie v jazykoch, aby naši absolventi boli spôsobilí komunikovať v anglickom jazyku a spravidla aj v ďalšom svetovom jazyku, a aby dokázali pracovať v medzinárodných alebo multikultúrnych tímoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímania na študijný program Podnikanie vrátane možností prijatia najlepších uchádzačov bez prijímacej skúšky: 

Kriteria_prijimania_denne_BC_2022_2023.pdf (uniba.sk)

https://www.fakultamanagementu.sk/kriteria/

Viac informácií o prihláškach: https://www.fakultamanagementu.sk/prihlasky/Doplňujúce informácie

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. V prípade, že podanie elektronickej prihlášky nie je možné, možno doručiť prihlášku aj v tlačenej podobe, podpísanú uchádzačom spolu s povinnými prílohami na adresu fakulty do 31. marca 2022. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijných programoch akreditovaných a ponúkaných fakultou, ktorí:

a) v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali na strednej škole na Slovensku externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF)

b) doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole

c) boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej školeKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

Vedúci koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD - rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

Na bakalársky študijný program podnikanie v odbore ekonómia a manažment uskutočňovaný v slovenskom jazyku budú uchádzači občania Slovenskej republiky prijatí podľa nasledovných pravidiel:

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na študijné programy v slovenskom jazyku je písomnáje v slovenskom jazyku, a je povinná bez výnimky pre každého uchádzača, ktorý nesplní podmienky prijatia bez prijímacích skúšok v zmysle kritérií prijímania uchádzačov.   • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR

Spôsob úhrady pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000149544/8180 IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 0001

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2022 16:51

Upozorniť na neaktuálne údaje