Počítačové siete

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti  počítačového inžinierstva s orientáciou najmä na počítačové systémy a siete, vnorené systémy, metódy a prostriedky návrhu číslicových systémov,  metódy a systémy návrhu a testovania integrovaných obvodov a pod.

Absolvent odboru Počítačové inžinierstvo (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti počítačových systémov a sietí, špeciálnych architektúr sieťových a mobilných počítačových systémov

Absolvent odboru Počítačové inžinierstvo (3. stupeň) si osvojí zásady tímovej a samostatnej vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké  formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské stránky vedeckej  práce,  prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru  a prínos  pre  prax.Uplatnenie absolventov

Navrhovaný študijný program je koncipovaný pre študentov, ktorí v priebehu inžinierskeho štúdia získali vynikajúce teoretické základy. Absolvent doktorandského štúdia  získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať takého odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti teoretickej informatiky. Doktorand sa naučí správne charakterizovať a chápať javy a  poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínach, vo vede, výskume a praxi.

Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov.

Uplatní sa hlavne ako vedecko-pedagogický pracovník, výskumný pracovník, pracovník výskumu a vývoja v priemysle zodpovedný za riešenie zložitých priemyselno-technologických úloh, pracovník výskumu a vývoja v high-tech podnikateľských subjektoch, ako aj manažér pôsobiaci  na rôznych stupňoch riadenia.

Hlboké a komplexné znalosti absolventa, jeho tvorivá schopnosť a kritický pohľad na pracovné výsledky umožňujú aktívne zapojenie sa do riešenia vedeckovýskumných úloh, vedenie vývoja a výroby, resp. poskytovania služieb a konzultačnej činnosti. Je schopný prijímať perspektívne kvalifikované rozhodnutia s primeraným podielom rizika, tvoriť koncepcie a riadiť veľký pracovný tím.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyPodmienky pre zahraničných študentov

Znalosť anglického jazyka (English language)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForma prijímacej skúšky

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 13.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.04.2018 19:57

Upozorniť na neaktuálne údaje