Plastické deformácie

Študijný program 4ročného doktorandského štúdia „Plastické deformácie“ je orientovaný na rozvoj teoretických a praktických poznatkov o tvárniacich procesoch a technologických problémov  plastických deformácií v kovových sústavách na báze klasických a progresívnych metód. Profesionálne teoretické poznatky v odbore sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch, ovládaní matematických simulácií procesov, štrukturálnych analýz, ako aj aplikáciach fyzikálnej metalurgie. Modelovanie mechanických a metalurgických technológií, materiálové inžinierstvo, termodynamika prenosu tepla a iné parametre predstavujú súčasť štúdia. Absolventi sú schopní modelovať, analyzovať, optimalizovať procesy plastických deformácií kovov v rôznych technológiách vrátane formulovania princípov.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Plastické deformácie“ sú vysokokvalifikovaní odborníci, schopní z poznatkov formulovať princípy a následne technologické inovácie. Nachádzajú uplatnenie v inžinierskych pozíciách hutníckeho, strojárskeho, energetického a automobilového priemyslu na úrovni rôznych stupňov riadiacich pracovníkov, technológov, vývojových a výskumných špecialistov, ako aj vo vedeckých, vedecko-pedagogických inštitúciach. Ovládanie experimentálnych techník a metodík im umožňuje uplatnenie aj mimo študovaný odbor.

Časť štúdia je možné absolvovať na zahraničných univerzitách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- test z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača (angličtina, nemčina, francúžtina, ruština), okrem anglickeho jazyku, pre ine cudzie jazyky je potrebný píisomný súhlas školitela témy, na ktorú sa hlási uchádzač, dekana fakulty a prodekana fakulty zodpovedneho za doktorandske študium a riaditeľa ústavu, na ktorom pôsobí školiteľ,

- pohovor s odborovou komisiou.Doplňujúce informácie

Študijný program patrí do študijného odboru: materiály.Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd, memoránd o spolupráci, alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Plastické deformácie (III. stupeň) podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie inžinierskeho študijného programu (II. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium sú:

- umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov,

Hutnícka fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, spoločenského dopytu a kapacitných možností.

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.

V študijnom programe Plastické deformácie môžu študovať absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia (Ing.), ktorí úspešne ukončili štúdium v študijných programoch z odboru 5.2.26 Materiály, alebo z príbuzných odborov. Inžinieri z iných študijných odborov môžu byť prijatí, ak preukážu znalosti z nosných tém odboru, vymedzené pre II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore 5.2.26 Materiály.

Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe ich dokladov o absolvovaní štúdia podľa § 68 zákona.

Priebeh prijímacieho konania sa riadi Poriadkom prijímacieho konania TU v Košiciach (Príloha č.1 Štatútu TUKE). Ďalšie podmienky prijímania na štúdium schvaľuje na príslušný akademický rok senát fakulty.Forma prijímacej skúšky

- úspešný test z cudzieho jazyka 

- pohovor k témeTesty

- z cudzieho jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 10:10

Upozorniť na neaktuálne údaje