Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Profil absolventa

Absolvent je pripravený tvorivo pristupovať k riešeniu problémov pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie a výsledky aplikovať do teórie a praxe psychologických disciplín. Nadobudnuté metodické schopnosti a skúsenosti pre výskumnú prácu dokáže absolvent prezentovať  na vedeckých konferenciách a publikovať ich v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch.

 

 Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda a má predpoklady uplatniť v praxi metodológiu psychológie a diagnostické
metódy psychológie, špecifické metódy pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie
s orientáciou na poznávanie prežívania a správania človeka počas celého jeho biodromálneho
vývinu s dôrazom na tranzitné fázy vývinu (detstvo, dospievanie, dospelosť, staroba)
s osobitným zreteľom na poznávanie osobnosti jedinca v školách a v školských zariadeniach
a v procese výchovy, vzdelávania a sebarozvíjania, v rodine, v partnerstve a v manželstve,
v študijno-profesionálnej oblasti, v pracovnom procese a interpersonálnych vzťahoch na
pracoviskách, ako aj stratégie a techniky práce s klientom v individuálnom, skupinovom
a hromadnom psychologickom poradenstve.
Absolvent je pripravený vedecky skúmať, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov
pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie a výsledky aplikovať do teórie a praxe
daných psychologických disciplín. Nadobudnuté metodické schopnosti a skúsenosti pre
výskumnú prácu dokáže absolvent prezentovať v podobe jej výsledkov na vedeckých
konferenciách a publikovať ich v domácich i medzinárodných vedeckých časopisoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

zverejnené na web stránke fakultyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  21.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2019 - 05.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku         30,00 €
- za elektronickú prihlášku      25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri externom štúdiu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lucia Joštová – ljostova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 04.10.2018 09:28

Upozorniť na neaktuálne údaje