Ošetrovateľstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti o jednotlivca v zdraví a v chorobe, pri rehabilitácii a doliečovaní. Absolventi sú schopní poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je pre:

- Externú formu štúdia absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a  pracovné zaradenie v odbore. 

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium na adresu fakulty  do 31. mája 2021 (vrátane).
 • Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS na web stránke fakulty a následne zaregistrovanú vytlačenú prihlášku s potrebnými prílohami zašle na adresu fakulty.
 • Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne zašle prihlášku, uhradí poplatok za prijímacie konanie. K prihláške uchádzač priloží doklad o zaplatení poplatku, stručný, vlastnoručne podpísaný životopis a všetky požadované prílohy k prihláške.
 • Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2021.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Sada testových otázok pre uchádzačov v študijnom programe Ošetrovateľstvo pozostáva z 80 otázok z predmetov –ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský výskum . Čas na vypracovanie otázok je 80 minút. Formulácia otázok a odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú. • Deň otvorených dverí

  03.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2021 - 31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.08.2021 - 31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 735 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 735 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2020 12:16

Upozorniť na neaktuálne údaje