Ošetrovateľstvo

Profil absolventa/odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Uchádzač o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť musí doložiť potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program. Požadované tlačivo nájdete tu.

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ. Podrobné informácie tuDoplňujúce informácie

Náležitosti prihlášky pre bakalárske študijné programy

v akademickom roku 2019/2020

Prihláška na štúdium a jej náležitosti

• Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.

• Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:

1. vlastnoručne podpísaný životopis,

2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie        uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom          spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri     elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v   banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú         akceptované

3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole:

 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník strednej školy (známky potvrdí škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy;
 • uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku
  v predchádzajúcom období, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., 3., 4. ročník             strednej školy a výsledky maturitnej skúšky (známky nemusí potvrdiť škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

4. odporúčame priložiť overené fotokópie dokladov o aktivitách na strednej škole alebo ďalších aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, certifikáty a pod.),

5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:

 • uchádzač o študijný program Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť priloží potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program
 • uchádzač o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme priloží potvrdenie o zdravotníckej praxi a ukončenom zdravotníckom vzdelávaní podľa špeciálnych podmienok pre prijatie zverejnených na web sídle FSVaZ

6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické       potreby v prihláške príslušným potvrdením.

Uchádzač bude do 30. apríla 2018 informovaný o zaevidovaní prihlášky, termínoch konania talentovej skúšky (Urgentná zdravotná starostlivosť) a v prípade uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2018, o termíne pre doručenie overenej fotokópie maturitného vysvedčenia.

OŠEROVATEĽSTVO (denná forma) II. kritérium: Maturita(ústna forma internej časti) – posudzované budú predmety Biológia a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, iný cudzí jazyk). V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, budú posudzované ďalšie predmety maturitnej skúšky v takomto poradí: Teoretická časť maturitnej skúšky (len u absolventov SZŠ), Chémia, Zdravoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Ruský jazyk, Maďarský jazyk, Český jazyk. Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Biológia (časť Biológia človeka)III. kritérium: uchádzači, ktorí maturovali v r. 2008 a skôr - Celkový prospech z predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník – posudzované budú predmety Slovenský jazyk a literatúra a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, iný cudzí jazyk). V prípade, že uchádzač neabsolvoval uvedené predmety, budú posudzované ďalšie predmety v takomto poradí: Biológia, Chémia, Fyzika, Etika, Náuka o spoločnosti, Zdravoveda. Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Všeobecné študijné predpoklady.IV. kritérium: Aktivity: •Účasť na SOČ so zameraním na zdravotníctvo, psychológiu, pedagogiku, sociológiu, biológiu, chémiu – minimálne krajské kolo - 5 bodov•Účasť v súťažiach so zdravotníckym zameraním – minimálne krajské kolo 1. – 3. miesto 5 bodov •Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva (hospic, nemocnice) – v min. rozsahu 50 hodín 3 body Poznámka : body za SOČ sa nespočítavajú, za aktivity je možné získať max. 10 bodov. Uchádzač musí doložiť hodnoverný doklad o absolvovaní aktivity (overená fotokópia originálu). Aktivity posudzuje prijímacia komisia. Uchádzač o študijný program Ošetrovateľstvo musí doložiťpotvrdenie lekárao spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia:

Pri výbere uchádzačov bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, výsledky štúdia na strednej škole a aktivity.

Poradovník prijatých uchádzačov bude zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy  a mimoškolských aktivít nasledovne: 

1.)    priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník

2.)    maturitné predmety Biológia a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk).

V prípade,  že  uchádzač neabsolvoval maturitu z Biológie, budú posudzované  predmety v takomto poradí: absolvent  SZŠ Teoretická časť  maturitnej skúšky , ostatní uchádzači : Chémia,  Zdravoveda, Slovenský  jazyk  a literatúra,  Ruský jazyk, Maďarský jazyk, Český jazyk.

 

3.)    Mimoškolské aktivity :  účasť na  SOČ, súťažiach so zdravotníckym  zameraním, dobrovoľníctvo(min. 50 hod.). 

 

Uchádzať musí predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania sestra podľa paragrafu 31 a 32 zákona 578/2004 Z. z.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2019/2020 je v študijnom programe Ošetrovateľstvo odpustená. • Deň otvorených dverí

  21.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Povinné prílohy
 • fotografia
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku:

 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom  

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  037 / 641 48 81
  0911 154 882
  0911 154 214

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lucia Joštová – ljostova@ukf.sk
  Posledná aktualizácia: 04.10.2018 09:24

  Upozorniť na neaktuálne údaje