Občianske právo

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Občianske právo má aktuálny prehľad v oblasti vedeckej metodológie v rámci odboru, teórie civilného práva hmotného a procesného a príbuzných disciplín, má kompetencie rozvíjať získané poznatky, vedecky ich odôvodňovať, parciálne oblasti analyzovať, vyvodzovať závery a vedecky zovšeobecňovať. Zároveň ovláda mechanizmus prepojenia vnútroštátneho civilného práva s relevantnými dokumentami Európskej únie.

Keďže absolvent študijného programu ovláda metodológiu z danej oblasti a dokáže samostatne a tvorivo využívať a rozvíjať získané poznatky, môže zastávať pozíciu kvalifikovaného vedeckého pracovníka a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy. Rovnako absolvent tohto študijného programu je spôsobilý pedagogicky pôsobiť najmä na právnických fakultách, prípadne iných fakultách poskytujúcich základy súkromného práva.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Občianske právo je spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre ústrednej a miestnej štátnej správy hlavne pre oblasť legislatívy. Je spôsobilý pôsobiť aj na medzinárodnej úrovni v oblasti aplikácie a interpretácie civilného práva v medzinárodných súvislostiach.

Absolvent doktorandského študijného programu v programe občianske právo môže byť rovnako uplatniteľný aj ako poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, keďže je znalý potreby ochrany ľudských práv a základných slobôd aj v oblasti civilno-právnej. Rovnako je uplatniteľný v rámci všetkých právnických profesií vyžadujúcich riešenie zložitých problémov z oblasti civilného práva a súvisiacich disciplín.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1.

Podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,

-     znalosť najmenej jedného svetového jazyka.

2.

Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky, t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.

3.

O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v danom akademickom roku. V rámci študijných programov v odbore právo fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 10 doktorandov v dennej forme štúdia a predpokladaný počet 10 doktorandov v externej forme štúdia.

4.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.

5.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.Forma prijímacej skúšky

1.

Prijímacia skúška v jednotlivých študijných programoch sa skladá z:

a) hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,

b) ústnej skúšky.

2.

Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:

Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov.

3.

Ústna skúška pozostáva z:

a) ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku; za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,

b) ústnej časti z oblasti zvoleného študijného programu: Uchádzač si vyžrebuje  dve otázky z okruhu otázok z oblastí zvoleného študijného programu a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky z oblasti zvoleného študijného programu uchádzač môže získať max. 50 bodov. • Podanie prihlášky na štúdium

  06.04.2022 - 10.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2022 - 08.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky (papierová forma)
 • potvrdenie o absolvovaní štúdia vydané študijným oddelením príslušnej VŠ (len absolventi, ktorým ešte neboli vydané doklady o absolvovaní štúdia) (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 10-15 normostrán (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3996, BIC: SPSRSKBA, Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Aneta Gonosová – aneta.gonosova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2022 15:00

Upozorniť na neaktuálne údaje