Technické zariadenia budov

Absolvent rozširuje v rámci štúdia svoje technické vzdelanie. Druhý stupeň okrem klasického inžinierskeho štúdia charakterizuje aj smerovanie k výskumnej činnosti a aplikáciám poznania orientovaným do inovácií. Vo zvýšenej miere sa vo výučbe využívajú informačné a komunikačné technológie, samostatná tvorivá práca študentov na cvičeniach, v ateliéroch a v laboratóriách. Najmä na energetické analýzy a na tvorbu a hodnotenie fyzikálnych parametrov vnútorného prostredia budov sa používajú aj zložité simulačné programové prostredia.

Profil absolventa osobitnou mierou formuje vzdelávanie založené na ateliérových tvorbách, ktoré sú vedené individuálne alebo v študentských tímoch pod vedením skupiny učiteľov, čo sa považuje za principiálnu učebnú metódu na dosiahnutie syntetických znalostí, zručností a postojov absolventa. Priame a osobné zásahy učiteľov do procesu navrhovania i technického rozvoja projektu budovy a následne systémov jej technických zariadení, ako aj diskusie k nemu, sú nevyhnutnou súčasťou špecializovaného vzdelania.

 

Teoretické vedomosti

Absolventi odboru pozemné stavby opierajúci sa o získané teoretické inžinierske poznanie, pochopené princípy a zvládnuté metódy odboru:

 • nachádzajú, prezentujú a zavádzajú vlastné, aj zložité, riešenia problémov technickej stránky techniky prostredia vo výskume, vývoji, navrhovaní, projektovaní, realizácii, prevádzke a obnove budov;
 • rozvíjajú teóriu, metódy, prostriedky, princípy a koncepcie techniky v oblastiach navrhovania a konštrukčnej tvorby a ochrany budov, ich fyzikálnej a statickej analýzy, techniky vnútorného prostredia budov, moderných stavebných technológií budov, ekonomiky a manažmentu budov;
 • tvorivo samostatne alebo v rámci multidisciplinárnych kolektívov aplikujú získané poznatky v projektovej a realizačnej praxi s využitím najmodernejších a povahe problému primeraných prostriedkov.

 Praktické schopnosti a zručnosti

Študent študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore pozemné stavby získa schopnosť:

 • orientácie v praktických možnostiach súčasnej experimentálnej základne a v metódach laboratórnych experimentov technických zariadení budov, ich prvkov, tvorby prostredia v nich;
 • orientácie a praktické zručnosti v moderných výpočtových experimentoch založených na dynamických simulačných programoch modelovania systémov budov, ich prvkov a integrovaného modelovania vnútornej klímy v nich, spojených s optimalizáciou klimatického a energetického konceptu budovy;
 • chápať budovu ako komplexný celok v jeho environmentálnych, sociálnych, ekonomických, technicko-funkčných a kultúrnych súvislostiach v rámci jej celoživotného cyklu;
 • orientácie v trendoch techniky modernej architektúry (vrátane tzv. inteligentných budov) s využívaním obnoviteľných a ekologicky čistých zdrojov energie;
 • vysokej zručnosti v oblasti komplexnej projektovej činnosti budov za podpory počítačovej grafiky;
 • kreatívnej kompetencie v technikách zhotovovania stavieb, založenej na pochopení disciplín a konštrukčných metód súvisiacich s tvorbou vnútorného prostredia budov;
 • plniť úlohu spracovateľa profesií TZB v príprave a realizácii budov;
 • dozorovať výstavbu budov a ich technických zariadení;
 • spracovávať energetické a environmentálne audity, hodnotenia energetickej hospodárnosti budov. 


Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

Absolvent môže navrhovať technické zariadenia budov, riešiť ich modernizáciu a obnovu, teoreticky analyzovať, matematicky a fyzikálne modelovať, experimentálne vyšetrovať, technicky riešiť, konštruovať a navrhovať rozsiahle a náročné systémy, efektívne riešiť problémy techniky a technológie budov na modernej materiálovej báze v oblasti projekcie, výskumu, vývoja, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Konkrétne môže:

 • nájsť uplatnenie v praxi v pozícii inžiniera techniky prostredia budov (projektant zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania, klimatizácie);
 • po získaní autorizačného osvedčenia v Slovenskej komore stavebných inžinierov  vykonávať komplexnú projektovú činnosť, autorský dozor, stavebný dozor, prípadne sa špecializovať na vypracovávanie častí projektovej dokumentácie stavieb, týkajúce sa ich technického, technologického a energetického vybavenia stavieb (I4), energetickej hospodárnosti budov;
 • uplatniť sa v oblastiach súvisiacich s výstavbou budov a tvorbou ich prostredia, napr. odborné činnosti v štátnej správe, komerčné činnosti na stavebnom trhu, uplatnenie vo výskume a v školstve, v konzultačnom inžinierstve a podobne;
 • pokračovať v štúdiu  doktorandských študijných programov.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • študent môže na študijných programoch inžinierskeho štúdia pokračovať, ak úspešne skončí bakalárske štúdium v príslušnom, respektíve príbuznom študijnom odbore alebo programe.
 • prijímanie na štúdium sa uskutoční korešpondenčnou formou na základe študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.


Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253 • Podanie prihlášky na štúdium

  19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje