Realizácia dopravných stavieb

Absolvent druhého stupňa štúdia v medziodborovom študijnom programe si rozšíri technicko-architektonické vzdelanie a získa komplexné znalosti z oblasti realizácie dopravných stavieb a semester v praxi.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
  • študent môže na študijných programoch inžinierskeho štúdia pokračovať, ak úspešne skončí bakalárske štúdium v príslušnom, respektíve príbuznom študijnom odbore alebo programe.
  • prijímanie na štúdium sa uskutoční korešpondenčnou formou na základe študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • včasné zaslanie kompletnej prihlášky s uvedením zvoleného študijného programu, prijíma sa na študijné programy, podľa určených počtov,
  • ústrižok nalepte na 3. stranu prihlášky,
  • po zaregistrovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom zaslané ďalšie potrebné informácie.


  • Podanie prihlášky na štúdium

    19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje