Neurológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia na JLF UK v Martine získavajú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom odbore a programe. Preto ich uplatnenie je v samostatnej vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti vedeckého výskumu, v pedagogike a v klinických odboroch i v liečebno - preventívnej práci vo svojom i v príbuzných odboroch. Absolventi majú schopnosti prispievať k ďalšiemu rozvoju svojich a príbuzných odborov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-       úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového cudzieho jazyka,

-       voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,

-       limit počtu pridelených miest doktorandov dennej formy,

-       potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania),

-       overená kópia vysokoškolského diplomu (po promócii)

-       možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému

-       potvrdenie o praxi

-       súhlas zamestnávateľa so štúdiomDoplňujúce informácie

Počty miest

Podľa počtu pridelených miest doktorandov dennej formy v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok a voľných školiacich kapacít školiteľov príslušného odboru.

 

S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk v časti NOVINKY, resp. INFO O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA (Doktorandské štúdium).Forma prijímacej skúšky

prijímací pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  16.03.2012 - 21.05.2012

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2012 - 15.06.2012

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis
 • bakalársky diplom
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Základné identifikačné údaje na vykonanie platby:

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000134502/8180

Variabilný symbol:  154

 

Kontaktná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Eva Andrisová – andrisova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 11.01.2012 13:08

Upozorniť na neaktuálne údaje