Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

Deň otvorených dverí sa bude konať 25. januára 2020, v čase od 12,30 do 15,30 hod na Račianskej 59 v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na www.fedu.uniba.skUplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získa empirickú skúsenosť s kultúrou, komunikáciou kultúrnych fenoménov, literatúrou ako jedným z najdôležitejších indikátorov kultúrnych špecifík národov, ako aj dostatočnú teoretickú fundovanosť v kulturologických disciplínach, aby sa mohol konfrontovať s konkrétnymi modelmi a prístupmi výskumu kultúry. Absolvent disponuje jazykovou kompetenciou v nemeckom jazyku na úrovni C1 a jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku na úrovni B2. Tretí cudzí jazyk ovláda na úrovni A1. Študijný program umožňuje získať potrebné lingvistické portfólio. Absolvent si osvojí prekladateľské zručnosti z nemčiny do slovenčiny.

Počas štúdia absolvent získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (inej hodnotovej orientácii, inom spôsobe myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) a o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami vlastnej kultúry, ktoré dokáže efektívne využiť na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry. Osvojí si poznatky z oblasti germánskych jazykov a kultúr (nemecky hovoriace krajiny, Veľká Británia, Škandinávia, Nizozemsko), ako aj základné poznatky z teórie a dejín prekladu. Absolvent získa teoretické poznatky o systéme nemeckého a čiastočne anglického jazyka a disponuje teoretickým pojmovým aparátom lingvistických disciplín. Ovláda postupy lingvistickej analýzy mezo- a mikroúrovne textu a nadobudne schopnosť aplikácie teoretických znalostí a analytických postupov.

Absolvent je schopný formálne korektne ústne a písomne komunikovať v slovenskom, nemeckom, anglickom a v jednom románskom (francúzskom, španielskom alebo talianskom) jazyku na príslušnej všeobecnej a odbornej úrovni a pozná ekvivalentné vyjadrovacie prostriedky jednotlivých jazykov.

Ovláda stratégie čítania a počúvania s porozumením cudzojazyčného odborného textu na príslušnej úrovni. Má základné schopnosti a zručnosti v oblasti umeleckého a odborného prekladu a využíva poznatky z kontrastívnej lingvistiky. Dokáže prekladať a tlmočiť z cieľového a do cieľového jazyka.

Na trhu práce sa absolvent uplatní ako interkultúrny sprostredkovateľ v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, ako samostatný referent v medzinárodných inštitúciách v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, a to tak v neziskových organizáciách, ako aj v komerčnej sfére. Absolvent je schopný vykonávať aj redakčné, lektorské a prekladateľské činnosti, a to vo viacerých svetových jazykoch. V podnikateľskej sfére môže uplatňovať svoje translačné kompetencie ako tlmočník a prekladateľ, môže pôsobiť v oblasti marketingu, reklamy a odbytu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Riadne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.Doplňujúce informácie

Možnosti ubytovania Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú sociálna situácia študenta, časová dostupnosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť preloženú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s dokladom o rovnocennosti vzdelania, ktoré vydáva Krajský školský úrad v BA. Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači, ktorí budú prijímaní bez prijímacej skúšky doručia úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie PdF UK ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 12. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia dokladu  a nie termín podania na pošte.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.,  tel.: 02/9015 9110

e-mail: harvanova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu. Uchádzač si môže podať  prihlášku  na max. dva Bc. študijné programy.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva výlučne elektronicky cez akademický informačný systém AIS2. Prihlášku a podrobný popis nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju musí vytlačiť (1. list formátu A3 – obojstranná tlač, formát brožúra), podpísať a s požadovanými prílohami (životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), poslať poštou na adresu študijného oddelenia PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr do 31. marca 2020 doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.sk • Deň otvorených dverí

  26.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.10.2019 - 31.03.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20202021

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2020 06:38

Upozorniť na neaktuálne údaje