Navrhovanie technických systémov

Doktorandské štúdium

Je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej a v externej forme, v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov. Doktorandské štúdium je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke PhD.).Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Navrhovanie technických systémov v študijnom odbore Výrobná technika ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických a manipulačných zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod. Získajú hlboké vedomosti z oblasti teórie a stavby technických systémov, vedia riadiť výskumné tímy pracovníkov v tejto oblasti a samostatne viesť výskumné projekty. Súčasne získajú schopnosti formulovať hypotézy, spôsoby ich overovania, plánovať experimenty s následnou analýzou a verifikáciou získaných údajov. Môžu sa uplatniť ako vývojoví a výskumní pracovníci v rôznych oblastiach priemyslu, ako špecialisti na komplexné zabezpečenie aspektov kvality produkcie výrobnej techniky vo väzbe výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia.Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o doktorandské štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovorTesty

Anglický jazyk  • Podanie prihlášky na štúdium

    08.06.2018

  • Konanie prijímacej skúšky

    25.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 1060006

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. – michal.hatala@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2018 21:02

Upozorniť na neaktuálne údaje