Náuka o rodine

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu náuka o rodine pozná metódy riadenia, dokáže analyzovať a zhodnocovať vlastné skúsenosti, ako aj skúsenosti iných, dokáže prijímať rozhodnutia vedúce k dobru rodín v súlade s humanistickým a kresťanským chápaním rodiny a uskutočňovať ich naplnenie, sleduje najnovšie trendy v odbore a tvorivo ich aplikuje vo svojej práci. Zároveň je schopný vytvárať koncepcie predmanželskej a rodinnej prípravy na stredných školách a v rozličných rodinných či pastoračných centrách, vie analyzovať problematiku manželstva a rodiny v danej lokalite príp. regióne a odborne aj manažérsky pripravovať rozmanité projekty vzdelávacieho a sociálneho charakteru. Absolvent ďalej dokáže poskytovať odborné poradenské služby v zložitých otázkach manželstva a rodiny, služby inštruktora zodpovedného rodičovstva a je schopný odborno-metodicky aj organizačne viesť rodinné centrum alebo inú inštitúciu zameranú na pomoc rodinám. Absolvent dokáže riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného života, koordinovať aktivity v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci a sociálnej služby rodinám. Absolvent je schopný adekvátne posudzovať spoločenské javy a aplikovať svoje poznatky do rôznych spoločenských oblastí. Absolvent má schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie. Absolvent magisterského programu náuka o rodine získa titul magister. Ďalej môže pokračovať v štúdiu na Slovensku alebo v zahraničí v niektorých doktorandských alebo ďalších postgraduálnych programoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe prospechu bakalárskeho štúdia a bakalárskej štátnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, e-mail: ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje