Sociálna práca so zameraním na rodinu

Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa je oprávnený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, v zdravotníctve, školstve, v psychologickom a pedagogickom poradenstve, pracovať v diecéznych alebo farských pastoračných centrách, v charitatívnej oblasti a v mimovládnych organizáciách. Absolvent je schopný analyzovať spoločenskú situáciu, navrhovať, prijímať, riešiť otázky sociálnych problémov, otázky rodinnej politiky a rodinného života a samostatne plánovať a navrhovať aktivity v oblasti charitatívnej pomoci a služieb. Vie špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikro prostredí. Je schopný pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, návrh, a imlementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvo-, druho- a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality. Absolvent bude preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, pričom dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci.

Všetky tieto otázky môže v prípade potreby posudzovať a riešiť z pohľadu sociálnej náuky cirkvi a vychádzať z kresťanských základov. Absolvent môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v daných odboroch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške je potrebné doložiť:

 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu sobášneho listu uchádzača, ak došlo k zmene priezviska,
 • odporúčanie od rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov),
 • úradne overenú kópiu bakalárskeho diplomu, úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, úradne overenú kópiu vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (študenti, ktorí získali bakalárske vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní),
 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Bakalárski absolventi TF TU, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu prikladajú k prihláške:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.


Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia tie isté podmienky ako pre domácich.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., email: milan.urbancok@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Poplatok za prijimacie konanie je 35,- €. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 630 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 630 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Martina Hodásová – martina.hodasova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2021 10:26

Upozorniť na neaktuálne údaje