Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Muzeológia je vedná disciplína, ktorá skúma špecifický vzťah človeka k svetu, uchovávací vzťah človeka k hmotným dokladom minulosti. Zaoberá sa uchovávaním výtvorov prírody a človeka vybraných vo verejnom záujme do múzejných zbierkových fondov a pamiatkového fondu ako kultúrnotvorných zložiek kultúrneho bohatstva. Ako prierezová veda o kultúrnom dedičstve pritom využíva metodologický a poznávací prístup viacerých disciplín, predovšetkým histórie.

Študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo sa opiera o vybrané disciplíny muzeológie, monumentológie a vedy o kultúrnom dedičstve (archívnictvo, pomocné vedy historické, história, knihoveda, archeológia, dejiny umenia, etnológia, kulturológia), ale aj disciplíny aplikované, zamerané na formy odborných činností v múzeách a galériách, ako aj v ďalších pamäťových inštitúciách (knižnice, archívy) na ochranu kultúrneho dedičstva (tvorba fondov, evidencia a dokumentácia, konzervácia, prezentačná činnosť, atď.).

Štúdium muzeológie a kultúrneho dedičstva na FiF UK je jednoodborové, bakalárske, t.j. v dĺžke 6 semestrov a následne naň nadväzuje magisterské štúdium v dĺžke 4 semestrov. Počas štúdia je možnosť špecializácie na oblasť muzeológie a monumentológie (ochrana pamiatok), na ktoré sú orientované aj záverečné bakalárske práce.

Absolventi študijného programu si počas štúdia osvoja základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, oboznámia sa s genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti (zberateľstvo, hmotné pamiatky minulosti) a jeho formami, resp. súčasnými trendmi, metódami práce príbuzných, podporných vedných disciplín, s legislatívnymi normami a medzinárodnými dokumentmi o ochrane kultúrneho dedičstva. Získajú prehľad o dejinách Slovenska aj v širšom európskom, či svetovom kontexte. Osvoja si i praktické zručnosti prostredníctvom odbornej praxe v inštitúciách na ochranu kultúrneho dedičstva. Poslucháči sa počas štúdia zúčastňujú domácich i zahraničných odborných poznávacích exkurzií a absolvujú odbornú prax v múzeách. Bakalársky stupeň štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva dáva dôraz na prípravu kurátorov historických zbierok v múzeách a prácu so zbierkovým predmetom (rovina muzeografická). Aj z tohto dôvodu sú vhodným základom pre toto štúdium ako profilujúce predmety na stredných školách absolvovanie maturity z dejepisu, náuky o spoločnosti, prípadne dejín umenia a umenia a kultúry.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu muzeológia a kultúrne dedičstvo sa svojimi teoretickými, metodickými a praktickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatnia predovšetkým ako odborní pracovníci v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, najmä v oblasti aplikovaných disciplín (odborná ochrana a správa, propagácia, základný manažment kultúrnych inštitúcií), v štátnej správe a samospráve, osvetových pracoviskách, masmédiách a v občianskych združeniach, v zariadeniach cestovného ruchu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Vhodným základom pre toto štúdium ako profilujúce predmety na stredných školách je absolvovanie maturity z dejepisu, náuky o spoločnosti, prípadne dejín umenia a umenia a kultúry.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2019 - 28.02.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 21:53

Upozorniť na neaktuálne údaje