Multimediálne technológie

Štúdium umožňuje získať absolventovi  vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej, estetickej, etickej a výtvarnej úrovni. Absolventi majú základné teoretické znalosti z fyzikálno-matematických, prírodných, spoločensko vedných a ostatných súvisiacich vedných odborov.  Študium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent predstavuje odborníka s odbornými vedomosťami a technickými zručnosťami v oblasti informatiky s multidisciplinárnym presahom do kreatívnej multimediálnej tvorby, ktoré vie aplikovať a interpretovať v rôznych odvetviach audiovizuálnej produkcie. Študent sa popri štúdiu teoretického základu elektroniky a informačno-komunikačných technológií špecializuje na oblasti fotografickej a filmovej techniky, zvukovej a obrazovej techniky, vrátane digitálneho spracovania a distribúcie videa a audia. Dokáže plánovať, projektovať a realizovať rôzne činnosti v oblasti informačných technológií a multimediálnej tvorby. Kreatívne-orientované predmety zabezpečujú u absolventov schopnosť vytvárať a spracovávať multimediálne diela a aplikácie nielen na primeranej technickej, ale aj estetickej a výtvarnej úrovni.

Absolvent spĺňa podmienky na zvyšovanie vzdelania v inžinierskom stupni štúdia, najmä v študijnom programe multimediálne inžinierstvo.

Indikované povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

 • Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496798. 
 • Grafický (multimediálny) dizajnér (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-17922) 
 • Aplikačný programátor (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-40484)  
 • Špecialista vývoja používateľských rozhraní (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496915) 
 • Majster zvuku (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64397)  
 • Kameraman (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64402)  
 • Vedúci prenosového voza (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64413)  

Doplňujúce povolania: 

 • Vizuálny umelec – fotograf (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64369.)
 • IKT tester (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-17936)
 • Manažér filmovej distribúcie (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496511) 
 • Hlavný osvetľovač (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64400) 
 • Výtvarný (umelecký) redaktor (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496129) 

Absolventi bakalárskeho  ŠP multimediálne technológie majú možnosť pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe multimediálne inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na FEIT UNIZA je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia na štúdium vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Úplné informácie k podmienkam prijatia sú k dispozícií na webe FEIT.Doplňujúce informácie

Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Ak sa plánuje záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku danej fakulty.

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez systém Elektronická prihláška.

Povinné prílohy k prihláške na bakalárske štúdium obsahujú:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • koncoročné vysvedčenie za predposledný rok štúdia na strednej škole.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Podanie riadne vyplnenej prihlášky v stanovenom termíne a úhrada poplatku za prijímacie konanie v stanovenom termíne sú podmienkou zaradenia uchádzača do prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webových stránkach univerzity.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prodekan FEIT pre vzdelávanie
Tel.: 041/513 20 57Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška pre študijné programy FEIT okrem študijného programu multimediálne technológie

 • Všetci uchádzači o štúdium, ktorí nespĺňajú podmienku pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky, absolvujú prijímaciu skúšku.
 • Prijímacia skúška je realizovaná formou testu z vedomostí zo stredoškolského učiva.
 • Jednotlivé otázky testu sú z oblasti:
 • všeobecný prehľad a vedomosti získané počas stredoškolského štúdia
 • stredoškolská matematika
 • Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov.
 • Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné na webovej stránke fakulty (http://www.feit.uniza.sk/).
 • Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
 • Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a odovzdať kópiu maturitného vysvedčenia. V prípade, ak uchádzač nemá maturitné vysvedčenie, musí toto predložiť najneskôr do dňa zápisu na vysokoškolské štúdium.

 

Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie

Uchádzači o štúdium v študijnom programe multimediálne technológie absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z troch častí:

 • prezentácia motivácie uchádzača o štúdium študijného programu,
 • zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača,
 • prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.


Forma prijímacej skúšky

ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2023 - 21.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  12.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • kópie koncoročných vysvedčení (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10331 - bakalárske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2023 13:57

Upozorniť na neaktuálne údaje