Molekulárna biológia

Študijný program Molekulárna biológia podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti

molekulárnej biológie, aplikovanej biológie ďalších biologických disciplín. Významné sú

hlboké teoretické vedomosti , ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých

výsledkov. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme,

prognózovať vývoj vo svojom odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Molekulárna biológia je schopný samostatne a tvorivo

vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach

ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a najmä

moderné biotechnológie. Absolvent ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo

zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie a je schopný získať riešenia s využitím

najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť

a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné

problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach

spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia,

vo farmaceutickej , v klinickej biochémii, laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde.

Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi,

dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných

environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných

vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializované

biologické predmety na vysokej škole.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na doktorandský študijný program:

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, potvrdenie od lekára, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), rámcový projekt k téme dizertačnej práce a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. • Deň otvorených dverí

  16.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 14.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 04.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)
 • Magisterský diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2018 14:08

Upozorniť na neaktuálne údaje