Molekulárna biológia

Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/moznosti-uplatnenia-absolventov/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Sú zverejnené na

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/magistersky-stupen-studia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón + 421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné uviesť najviac 3 študijné programy. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi. Vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami pošlite poštou na adresu fakulty. Prijímacia skúška sa uskutoční 28.06.2022. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych  dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 20€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2022 - 31.05.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    28.06.2022 - 28.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • výpis výsledkov štúdia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 11:38

Upozorniť na neaktuálne údaje