Meranie

Absolvent má prehĺbené znalosti z teórie merania a spracovania informácií v konkrétnej oblasti, informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie metrologických úloh, metód modelovania zložitých meracích systémov, metód návrhu technických, programových prostriedkov merania a návrhu systémov riadenia meracích procesov.
Absolvent je schopný rozvíjať a navrhovať vlastné riešenia problémov, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne sa rozhodovať pri výbere a použití metód, techník a prostriedkov, riešiť problémy v nových, neznámych, multidisciplinárnych kontextoch, pracovať na projektoch obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu systémov, uplatňovať normy kvality, efektívne pracovať individuálne i v tíme, využívať systémový prístup v manažmente projektov, udržiavať kontakt s vývojom vedného odboru, podieľať sa na tvorbe koncepcií a strategických postupov pri modernizácii riešení a postupov merania.
Skúsenosti získané pri riešení konkrétnych úloh v rámci individuálnych foriem výchovy dávajú absolventom odboru schopnosť identifikovať, formulovať a riešiť inžinierske problémy, aplikovať vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, ekonómie, manažmentu a predmetov odboru, navrhovať a realizovať experimenty, analyzovať, spracovať a vyhodnocovať údaje, pracovať v multidisciplinárnom kolektíve, efektívne komunikovať a predvídať dopad inžinierskeho riešenia v sociálnom, etickom a ekologickom kontexte.
Vďaka kvalitnému teoretickému vzdelaniu a aplikačne zameraného štúdia v odbore je zaistená vysoká adaptibilita absolventa na všetky požiadavky jeho budúcej profesionálnej praxe.
Všestranne vyformovaný profil absolventa umožňuje jeho úspešné zapojenie a tvorivé riešenie úloh výskumu, vývoja, výroby, resp. poskytovania komplexných služieb na báze najnovších trendov celosvetového rozvoja meracej techniky a metód merania.
V rámci globálnej komunikácie je nevyhnutné, aby absolvent ovládal a dokázal uplatniť cudzí jazyk.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu našli uplatnenie v týchto firmách:

- Automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce

- Ťažké strojárenstvo: VSS Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače

- Hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová

- Energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou

- Podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce

- Spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 29.06.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje