Medzinárodný manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre občanov SR :

31.5.2020

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

31.7.2020

Termín konania prijímacej skúšky na denné magisterské štúdium:

3.9.2020

Poplatok za prijímacie konanie občania SR:

40 EUR / 32 EUR pri elektronickej prihláške

Poplatok za prijímacie konanie zahraniční uchádzači (v anglickom jazyku):

50 EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

 

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Prihlášku je nutné poslať do uvedených termínov na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. Využiť je možné elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné a jednu prihlášku na externé magisterské štúdium, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

Súčasťou prihlášky je overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a ďalšie doklady v súlade so schválenými kritériami na prijatie.

Ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr do 31.7.2020.

V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu, zvýšeným o primeranú rezervu. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia o neprijatí.

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

Študijný program

Forma štúdia

Titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov

Manažment

Denná

Mgr.

2

300

Medzinárodný manažment

Denná

Mgr.

2

90

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov – občanov Slovenskej republiky o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Študijný priemer za bakalárske (resp. ucelené vysokoškolské – Mgr., Ing.) štúdium po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto do 1,3.

3) Znalosť anglického jazyka doložená skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka. Absolvovaná skúška z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia.

4) Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí:

a) absolventi denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a absolventi medziodborových študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave (nevzťahujú sa na nich body 2 a 3),

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí nespĺňajú body 1 alebo 2 a vykonajú riadnu prijímaciu skúšku (z matematiky a anglického jazyka) a dosiahnu výsledok, ktorý by oprávňoval ich prijatie na bakalárske štúdium v danom akademickom roku v poradí podľa celkového počtu bodov získaných na tejto skúške.Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá prijímania zahraničných uchádzačov o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Dekan FM UK prijíma zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v poradí:

a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na denné štúdium,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:

i) preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka, resp. certifikátom TOEFL alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň

ii) absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov,

d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.,

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné a jednu prihlášku na externé magisterské štúdium, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

matematika, anglický jazyk • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.10.2019 - 31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.08.2020 - 03.09.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o uznaní vzdelania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.

 • Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, el. p. 32€,
 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • Variabilný symbol: 0001
 • Konštantný symbol: 0308
 • SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
 • IBAN : Sk63 8180 0000 0700 0149 544

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 17:10

Upozorniť na neaktuálne údaje