Medzinárodný manažment

Štúdium medzinárodného manažmentu je ponúkané v dvoch variantoch - nemecký program alebo francúzsky program

Je to študijný program, v ktorom spolupracujeme s veľvyslanectvami a obchodnými komorami, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít.Uplatnenie absolventov

Študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment umožňuje pripraviť absolventov so širokým manažérskym základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickou spôsobilosťou tak, že budú schopní vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú činnosť v medzinárodnom prostredí, dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v hospodárskych subjektoch a prijímať príslušné manažérske rozhodnutia. Študijný program medzinárodný manažment sa odlišuje od študijného programu manažment v tom, že niektoré odborné predmety študenti študujú vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, pričom výučbu zabezpečujú aj lektori z Francúzska, Nemecka a Rakúska. Rešpektujúc požiadavky trhu práce, kladieme dôraz na nadobudnutie poznatkov v oblasti manažmentu a medzinárodného manažmentu, ktoré dopĺňa zvyšovanie odborných jazykových kompetencií. Obsahová štruktúra jednotlivých predmetov má medzinárodný rozmer a je kompatibilná s osnovami renomovaných univerzít členských štátov Európskej únie, pričom hlavné predmety korešpondujú s odporúčanou štruktúrou jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment. Predmety programu sú zostavené tak, aby študenti získali spôsobilosť orientovať sa v podnikaní v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci vzdelávania je v centre pozornosti vzdelávanie v oblasti manažmentu, personálneho manažmentu, finančného manažmentu, interkultúrneho manažmentu, medzinárodných investičných vzťahov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodu. Okrem iného sa kladie dôraz na to, aby študenti boli schopní pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

Na bakalársky študijný program medzinárodný manažment v odbore ekonómia a manažment uskutočňovaný v slovenskom jazyku budú uchádzači občania Slovenskej republiky prijatí podľa nasledovných pravidiel:

Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment, je skúška ústna a skladá sa zo skúšky z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (podľa voľby zamerania) a motivačného rozhovoru; vykonaná bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky).

Jje povinná bez výnimky pre každého uchádzača, ktorý nesplní podmienky prijatia bez prijímacích skúšok v zmysle platných pravidiel.

 

 Doplňujúce informácie

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. V prípade, že nie je možné podanie elektronickej prihlášky je možné podať prihlášku aj v tlačenej podobe. Podpísanú uchádzačom doručte prihlášku spolu s  povinnými prílohami na adresu fakulty do 31. marca 2022. 

V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti (max. 2 študijné programy v rovnakom jazyku štúdia).

Uchádzač o študijný program vyučovaný v anglickom jazyku musí podať samostatnú prihlášku na tento študijný program a vykonať prijímaciu skúšku v zmysle podmienok stanovených pre daný študijný program.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí sú prijímaní výlučne na základe prijímacej skúšky. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijných programoch akreditovaných a ponúkaných fakultou, ktorí:

a) v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali na strednej škole na Slovensku externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF)

b) doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole

c) boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej škole.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium. V prihláške uchádzač uvedie max. 2 študijné programy v poradí ich dôležitosti.Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

   • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: ID osoby – vytlačí sa automaticky v príkaze na úhradu pri podávaní elektronickej prihlášky

V prípade podávania prihlášky zakúpenej v predajni tlačív špecifický symbol neuvádzate.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2022 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje