Medzinárodné vzťahy

Uplatnenie absolventov

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
 
•    Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY dokážu s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov.
 
•    Vedomosti a znalosti 2.Stupňa:
•    Teoretické vedomosti
•    Absolvent  študijného odboru MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY (2. stupeň):
•    si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatkov a ich aplikáciu v praxi, 
•    nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku špecializáciu v oblasti medzinárodných vzťahov,
•    dokáže analyzovať vývoj a procesy na medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov,
•    dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch a z globálneho celosvetového hľadiska,
 
•    Praktické schopnosti a zručnosti
•    práca so štatistickými a ekonomickými údajmi,
•    samostatná koncepčná práca v 
•    oblasti tvorby zahraničnej politiky,
•    schopnosť uplatniť sa v medzinárodných inštitúciách a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR,
•    pôsobenie v  diplomatických službách,pôsobenie v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311076
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 13.03.2022 19:24

Upozorniť na neaktuálne údaje