Medzinárodné vzťahy

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium bakalárskych študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Medzinárodné vzťahy

 • asistentské a exekutívne funkcie v štátnych orgánoch SR orientovaných na medzinárodnú spoluprácu, napr. Ministerstvo zahraničných vecí, Prezidentská kancelária, diplomatické a konzulárne úrady SR v zahraničí a iné
 • asistentské a exekutívne funkcie zástupcov SR v Európskej únii, napr. v Európskom parlamente, Európskej komisii a iné
 • asistentské funkcie zástupcov SR v medzinárodných organizáciách, napr. OSN, NATO, OBSE, OECD a iné
 • štátna správa a samospráva so zameraním na medzinárodnú spoluprácu
 • zahranično-politická publicistika, podnikateľské subjekty pôsobiace na zahraničných trhoch
 • tretí sektor, t.j. mimovládne organizácie s aktivitami týkajúcimi sa zahraničiaInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program akreditovaný na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium bakalárskych študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.Doplňujúce informácie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici realizuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť v dvoch budovách v meste Skalica a samostatne umiestnenej akademickej knižnici školy. V roku 2012 bolo otvorené prvé vysunuté pracovisko mimo sídla vysokej školy – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v Košiciach. V sídle školy v Skalici, ako aj na pracovisku školy v Košiciach, sa uskutočňujú  všetky akreditované študijné programy formou paralelného rozvrhu hodín s využitím inštalovaných telekonferenčných zariadení, ktoré umožňujú plne fungujúce interaktívne vyučovanie. Študenti našej školy tak majú možnosť počas akademického roka realizovať vzdelávacie aktivity, podľa výberu, v Skalici alebo v Košiciach.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí získali úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Nižšie uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky, ktorá má byť zaradená do prijímacieho konania.

1. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 Eur. V prípade podania elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 Eur.

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.:

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104

BIC: CEKOSKBX


Prima banka Slovensko, a.s.:

IBAN: SK53 5600 0000 0027 2457 5001


variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

2. Maturitné vysvedčenie – overená fotokópia

Absolventi, ktorí ukončujú stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania (rok maturitnej skúšky bude vyznačený na prihláške na štúdium), doručia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 30.6.2017. V prípade, že maturitné vysvedčenie nie je možné doručiť v uvedenom termíne (30.6.2017), uchádzač musí túto skutočnosť písomne oznámiť s uvedením termínu, do ktorého maturitné vysvedčenie doručí.

3. Uchádzači, ktorí získali úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vďaka videokonferenčnému portálu a inštalovaným telekonferenčným zariadeniam poskytuje Stredoeurópska vysoká škola v Skalici viacero možností štúdia akreditovaných študijných programov pre zdravotne postihnutých študentov.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Adresa na podanie prihlášok:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11

909 01  Skalica

Prihláška na štúdium musí byť podaná napredpísanom tlačive, v určenom termíne s uvedenými náležitosťami:

-          akademický rok 2016/2017,

-          požadované osobné údaje uchádzača,

-          názov vysokej školy (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici),

-          názov študijného programu, o ktorý má uchádzač záujem,

-          formu štúdia (denné alebo externé štúdium),

-          rok maturitnej skúšky (aj v prípade uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2017)

-          kód strednej školy,

-          druh, názov a adresa absolvovanej strednej školy,

-          študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy.

Prehľad o prospechu v jednotlivých ročníkoch na strednej škole, klasifikácia maturitnej skúšky, potvrdenie o správnosti údajov zo strednej školy a životopis sa nevyžadujú.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje len u uchádzačov so zníženou zdravotnou spôsobilosťou. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2017 - 31.05.2017

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2017 - 31.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
250


Prílohy
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 990 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 990 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.:

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104

BIC: CEKOSKBX


Prima banka Slovensko, a.s.:

IBAN: SK53 5600 0000 0027 2457 5001


variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Šedivá – k.sediva@sevs.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2017 11:44

Upozorniť na neaktuálne údaje