Medzinárodné vzťahy

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium magisterských študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.

Pri štúdiu magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho refrenčného rámca pre jazykové znalosti.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Medzinárodné vzťahy

 • asistentské a exekutívne funkcie v štátnych orgánoch SR orientovaných na medzinárodnú spoluprácu, napr. Ministerstvo zahraničných vecí, Prezidentská kancelária, diplomatické a konzulárne úrady SR v zahraničí a iné

 • asistentské a exekutívne funkcie zástupcov SR v Európskej únii, napr. v Európskom parlamente, Európskej komisii a iné

 • asistentské funkcie zástupcov SR v medzinárodných organizáciách, napr. OSN, NATO, OBSE, OECD a iné

 • štátna správa a samospráva so zameraním na medzinárodnú spoluprácu

 • zahranično-politická publicistika, podnikateľské subjekty pôsobiace na zahraničných trhoch

 • tretí sektor, t.j. mimovládne organizácie s aktivitami týkajúcimi sa zahraničiaInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 1. a 2. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium magisterských študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.Doplňujúce informácie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici realizuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť realizujeme v dvoch budovách v meste Skalica a samostatne umiestnenej akademickej knižnici školy. V roku 2012 bolo otvorené prvé vysunuté pracovisko mimo sídla vysokej školy – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v Košiciach. V sídle školy v Skalici, ako aj na pracovisku školy v Košiciach, sa uskutočňujú  všetky akreditované študijné programy formou paralelného rozvrhu hodín s využitím inštalovaných telekonferenčných zariadení, ktoré umožňujú plne fungujúce interaktívne vyučovanie. Študenti školy tak majú možnosť počas akademického roka realizovať vzdelávacie aktivity podľa výberu, v Skalici alebo v Košiciach.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Nižšie uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky, ktorá má byť zaradená do prijímacieho konania.

1. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 Eur. V prípade podania elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 Eur.

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.:

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104

BIC: CEKOSKBX


Prima banka Slovensko, a.s.:

IBAN: SK53 5600 0000 0027 2457 5001


variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

2. Diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu – overené fotokópie (uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici tieto nemusia dokladať)

Absolventi, ktorí ukončujú vysokoškolské štúdium prvého stupňa v roku prijímacieho konania (rok skončenia bakalárskeho štúdia bude vyznačený na prihláške na štúdium), doručia overené fotokópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu najneskôr do 30.6.2017. V prípade, že overené fotokópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu nie je možné doručiť v uvedenom termíne (30.6.2017), uchádzač musí túto skutočnosť písomne oznámiť s uvedením termínu, do ktorého tieto dokumenty doručí.

3. Uchádzači, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vďaka videokonferenčnému portálu a inštalovaným telekonferenčným zariadeniam poskytuje Stredoeurópska vysoká škola v Skalici viacero možností štúdia akreditovaných študijných programov pre zdravotne postihnutých študentov.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Adresa na podanie prihlášok:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11

909 01  Skalica

Prihláška na štúdium musí byť podaná napredpísanom tlačive, v určenom termíne s uvedenými náležitosťami:

-          akademický rok 2017/2018,

-          požadované osobné údaje uchádzača,

-          názov vysokej školy (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici),

-          názov študijného programu, o ktorý má uchádzač záujem,

-          forma štúdia (denné alebo externé štúdium),

-          rok začatia a rok skončenia bakalárskeho štúdia (aj v prípade uchádzačov, ktorí končia v roku 2017)

-          názov absolvovanej vysokej školy,

-          študijný odbor a študijný program absolvovanej vysokej školy.

Prehľad o výsledkoch v jednotlivých semestroch na vysokej škole, potvrdenie o správnosti údajov z vysokej školy (str. 2) a životopis uchádzača sa nevyžadujú.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje len u uchádzačov so zníženou zdravotnou spôsobilosťou. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2017 - 31.05.2017

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2017 - 31.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.:

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104

BIC: CEKOSKBX


Prima banka Slovensko, a.s.:

IBAN: SK53 5600 0000 0027 2457 5001


variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Šedivá – k.sediva@sevs.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2017 11:48

Upozorniť na neaktuálne údaje