Medzinárodné vzťahy (2014)

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím na rovinu vedy. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:

‒        v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;

‒        v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;

‒        v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;

‒        politických stranách a záujmových združeniach;

‒        v oblasti masmediálnej komunikácie;

‒        v privátnej sfére.

S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentských odborných prác.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na FPVaMV musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené  štúdium.

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium

Prihláška na bakalárske štúdium musí obsahovať potvrdenie strednej školy, na ktorej uchádzač v čase podania prihlášky študuje, o dosiahnutom študijnom priemere za každý rok štúdia na strednej škole okrem maturitného u uchádzača, ktorý maturuje v roku 2018/2019.

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2018/2019

Uchádzač o štúdium predloží spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia, vrátane maturitného vysvedčenia.Doplňujúce informácie

Študenti FPVMV UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 10. júna 2019 – pre prvé kolo alebo do 4. júla 2019 – druhé kolo (prípadne do dňa zápisu) zašle na FPVaMV overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

    Všeobecné informácie pre uchádzačov na 1. stupeň štúdia

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj ten uchádzač, ktorý dosiahne v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2018/2019 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50. Testy možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

 

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.

V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

 

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami

 

PhDr. Mária Badinská, PhD. (č. dv. 234);  048/446 1511; e-mail: maria.badinska@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

 

Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované  v inom ako v štátnom jazyku prebieha administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.

Na všetky príslušné študijné programy v inom ako štátnom jazyku v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici sa vzťahuje povinnosť úhrady školného.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:

a)     60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, medzinárodné vzťahy,  geografia,  kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;

b)     ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste však vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

  • Deň otvorených dverí

  13.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2018 - 30.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 12.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2019 - 15.06.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  04.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 57 €

Fakturačné údaje

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                                                    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                               SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                                  SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):                     4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                                      4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                                      4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                     rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                                                              dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                                    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

                                                                           829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                               SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):                     4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                                      4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                                      4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                     rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Anna Kyseľová – anna.kyselova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 10:08

Upozorniť na neaktuálne údaje