Medzinárodné podnikanie

Absolventi študijného programu Medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzinárodného podnikania, najmäv oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva a operácií na zahraničných trhoch, ako aj využívania kvantitatívnychmetód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typovpodnikov – podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventinadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti z interpersonálnej komunikáciea informačných systémov. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manaž-mente a špecificky o obchodnom podnikaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.Uplatnenie absolventov

Absolventi nachádzajúsvoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodnopodnikateľské aktivitya zahraničnoobchodnú činnosť.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ORGONÁŠ, Jozef, doc. Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

+421 6729 1123

jozef.orgonas@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomná forma prijímacej skúškyTesty

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.11.2021 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    13.06.2022 - 16.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Posledná aktualizácia: 21.01.2022 15:43

Upozorniť na neaktuálne údaje