Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Uplatnenie absolventov

- manažér na strednom stupni riadenia (medzinárodné obchodné spoločnosti, nadnárodné korporácie),
- obchodný zástupca (obchodné a distribučné spoločnosti, poisťovne…),
- obchodný prevádzkar (obchodné podniky, podniky služieb a cestovného ruchu…).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

 

Podmienky pre zahraničných študentov

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)

-výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy

-základné vedomosti z anglického jazyka (každý uchádzač) a z nemeckého alebo ruského jazyka (výber jedného jazyka)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhornutie o prijatí, resp. neprijatí, bude uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1360 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1360 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2022 10:27

Upozorniť na neaktuálne údaje