Medzinárodné ekonomické vzťahy

Absolvent študijného odboru MEV získava súbor vedeckých    poznatkov z danej oblasti. Profil absolventa je sústredený na schopnosť analýzy stavu a vývojových tendencií zložitých súvzťažností medzi faktormi ovplyvňujúcimi zapojenie a vývojové tendencie národných ekonomík do medzinárodnej deľby práce. Predmetom vedeckého bádania je interdisciplinárna oblasť nielen ekonomiky, ale aj spoločenských a politických súvislostí vývoja subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí.Uplatnenie absolventov

Absolvent 3. stupňa štúdia je všestranne pripravený vysokokvalifikovaný odborník, ktorý je schopný riešiť zložité praktické i teoretické problémy z danej oblasti. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako vedeckovýskumní pracovníci v teoretických inštitúciách, ako pedagogickí pracovníci na univerzitách, ako riadiaci pracovníci v národných a medzinárodných inštitúciách zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia, ktorý korešponduje s profilom absolventa a aktívna znalosť 2 svetových jazykov. Vykonanie prijímacej skúšky je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.Doplňujúce informácie

Študijný program medzinárodné ekonomické vzťahy je akreditovaný akreditačnou komisiou. Podmienky a obsah prijímacích skúšok sú zverejnené na internetovej stránke fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači zo zahraničia majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať prijímaciu skúšku z 2 svetových jazykov a slovenského jazyka, napísať a obhájiť pred komisiou projekt dizertačnej práce.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebamiVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku na doktorandské štúdium podávajú uchádzači elektronicky.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  09.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač publikoval); kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje
 • Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
 • č. účtu: IBAN: SK4781800000007000080671
 • SWIFT: SPSRSKBA
 • špecifický symbol: 1050003
 • variabilný symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Tetyana Zubro, PhD. – tetyana.zubro@euba.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2023 21:47

Upozorniť na neaktuálne údaje