Výrobné stroje a zariadenia

Absolvent študijného programu Výrobné stroje a zariadenia:

- získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Výrobná technika,
- bude mať prehĺbené znalosti z teórie stavby výrobných strojov a zariadení, metodiky navrhovania konštrukcií výrobných strojov a projektovanie zariadení a výrobných systémov, aplikovanej mechaniky, automatizácia, riadenie a programovanie strojov a výrobných systémov

- bude schopný analyzovať, navrhovať a konštruovať zložité strojné zariadenia, akými sú výrobné stroje a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
- bude schopný využívať pri projektovaní a konštruovaní moderné softvérové prostriedky (ADAMS, ANSYS, MATLAB, AUTOCAD, Creo Parametric, Solid Works, Solid Edge a pod.),
- bude pripravený na štúdium podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Výrobná technika.

Absolvent študijného programu Výrobné stroje a zariadenia získa schopnosť:

-  analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z pohľadu možnej podpory výrobnou technikou,

- špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku pre rôzne druhy aplikácie,

-  riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja, prispôsobovania a implementácie výrobnej techniky,Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

Strojárstvo historicky patrí k najstarším a najprepracovanejším odborom technických vied. Absolvent študijného programu Výrobné stroje a zariadenia ovláda metodiku konštruovania a projektovania výrobných strojov a zariadení, ovláda metódy výpočtov, simulácie a verifikácie modelových riešení projekcie a konštrukcie výrobných strojov a zariadení, má znalosti o konštrukčných materiáloch, komponentoch a moduloch výrobných strojov a zariadení a ich syntéze, dokáže modelovať virtuálne mechanizmy výrobných strojov a zariadení a ich interakciu na prostredie, pozná metódy, techniku a prostriedky riadenia výrobných strojov a výrobných systémov. Dokáže analyzovať problémy, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobné stroje a zariadenia a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Je schopný riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. To mu umožňuje uplatniť sa v konštrukčnej, projektantskej a prevádzkovej praxi ako tvorivý inžinier, manažér pracovných tímov, v inžinierskych činnostiach, ako manažér výrobnej prevádzky a výrobne - prevádzkových činností, špecialista a manažér obchodne - technických a marketingovo - reklamných činností, ale aj ako samostatný podnikateľ vo svojom  odbornom profile.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje