Materiály

Študijný odbor Materiály poskytuje vzdelanie v oblasti náuky o materiáloch, o vnútorných vzťahoch medzi atómovou stavbou, mikroštruktúrou a vlastnosťami kovových a nekovových materiálov. Dáva teoretické a praktické základy pre riešenie technologických úloh spracovania a tvárnenia materiálov, pre navrhovanie materiálov pre rôzne aplikácie, technológie zušľachťovania materiálov a hodnotenie úžitkových vlastnosti materiálov. Umožňuje získať základné poznatky o spôsoboch objemového tvárnenia – valcovanie, kovanie, ťahanie, prietlačné lisovanie a výroba rúr.Uplatnenie absolventov

Absolvent má základné vedomosti o výrobe kovov a nekovových konštrukčných materiálov, ich chemickom zložení, štruktúre, spracovaní, vlastnostiach, možnostiach ich použitia a ochrany. Pozná princípy a má základné zručnosti z oblasti ich skúšania a vyhodnocovania skúšok, degradácie vlastností, zásad používania a ochrany. Pozná podstatu hlavných technológií spracovania materiálov, a to najmä tvárnením, tepelným spracovaním, odlievaním a vie voliť vhodné kombinácie materiálov a technológií. Ovláda zásady správneho výberu materiálov podľa najdôležitejších kritérií. Má dostatočné schopnosti pre riešenie problémov prípravy výroby, bežných technologických problémov, ako aj dodržiavania a kontroly kvality výroby. Absolvent je pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

 Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.10.2020 - 31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2021 09:44

Upozorniť na neaktuálne údaje