Manažment

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Podmienky prijatia

Prijímacie konanie pozostáva z ústnej skúšky o predloženom projekte dizertačenej práce a relevantných otázkach zvoleného študijného odboru.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

NieVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Doktorandské štúdium (denné 3 roky, externé 4 roky) sa realizuje:

v študijnom programe Manažment, v odbore 3.3.15. manažment

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky:

 • ukončené vzdelanie  2. stupňa VŠ
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
 • životopis (v slov. jazyku)
 • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
 • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
 • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť písomný návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Oddelenie pre doktorandské štúdium Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016. Elektronická prihláška je k dispozícii na titulke webovej stránke fakulty www.fm.uniba.sk.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2016 - 31.05.2016

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2016 - 24.06.2016

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
 • Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • Variabilný symbol: 006
 • Konštantný symbol: 0308
 • SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
 • IBAN : Sk63 8180 0000 0700 0149 544


Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Drahoslava Kissova – drahoslava.kissova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 02.02.2016 15:50

Upozorniť na neaktuálne údaje