Manažment

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie pozostáva z ústnej skúšky o predloženom projekte dizertačenej práce a relevantných otázkach zvoleného študijného odboru.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

NieVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Doktorandské štúdium (denné 3 roky, externé 4 roky) sa realizuje:

v študijnom programe Manažment, v odbore manažment

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky:

 • ukončené vzdelanie  2. stupňa VŠ
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
 • životopis (v slov. jazyku)
 • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
 • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
 • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť písomný návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Referát doktorandského štúdia Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017. Elektronická prihláška je k dispozícii na titulke webovej stránke fakulty www.fm.uniba.sk.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2017 - 31.05.2017

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.06.2017 - 30.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
 • Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • Variabilný symbol: 006
 • Konštantný symbol: 0308
 • SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
 • IBAN : Sk63 8180 0000 0700 0149 544


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Drahoslava Kissova – drahoslava.kissova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.05.2017 12:52

Upozorniť na neaktuálne údaje