Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre občanov SR :

31.5.2020

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

31.7.2020

Termín konania prijímacej skúšky na denné magisterské štúdium:

3.9.2020

Poplatok za prijímacie konanie občania SR:

40 EUR / 32 EUR pri elektronickej prihláške

Poplatok za prijímacie konanie zahraniční uchádzači (v anglickom jazyku):

50 EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

Kritériá prijímania uchádzačov – občanov Slovenskej republiky o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Študijný priemer za bakalárske (resp. ucelené vysokoškolské – Mgr., Ing.) štúdium po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto do 1,3.

3) Znalosť anglického jazyka doložená skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka. Absolvovaná skúška z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia.

4) Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí:

a) absolventi denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a absolventi medziodborových študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave (nevzťahujú sa na nich body 2 a 3),

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí nespĺňajú body 1 alebo 2 a vykonajú riadnu prijímaciu skúšku (z matematiky a anglického jazyka) a dosiahnu výsledok, ktorý by oprávňoval ich prijatie na bakalárske štúdium v danom akademickom roku v poradí podľa celkového počtu bodov získaných na tejto skúške.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá prijímania zahraničných uchádzačov o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Dekan FM UK prijíma zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v poradí:

a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na denné štúdium,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:

i) preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka, resp. certifikátom TOEFL alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň

ii) absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov,

d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomnáTesty

matematika, anglický jazyk • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.10.2019 - 31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.08.2020 - 04.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o uznaní vzdelania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, pri elektronickej 32€,
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: ID osoby – vytlačí sa automaticky v príkaze na úhradu pri podávaní elektronickej prihlášky

V prípade podávania prihlášky  zakúpenej v predajni tlačív špecifický symbol neuvádzate.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 16:43

Upozorniť na neaktuálne údaje