Manažment

Magisterské štúdium na Fakulte managementu UK je určené pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterský stupeň štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť na magisterskom stupni štúdia študijné programy:
– manažment v odbore ekonómia a manažment,
– stratégia a podnikanie v odbore ekonómia a manažment,
– medzinárodný manažment v odbore ekonómia a manažment.

Celkový rozsah výučby magisterského štúdia je minimálne 120 ECTS kreditov.
V rámci študijného programu manažment si študenti volia blok povinne voliteľných predmetov a nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu.

V rámci študijného programu manažment si študenti volia špecializáciu, ktorá je tvorená blokom povinne voliteľných predmetov a môžu tak nadobudnúť hlbšie poznatky z niektorej z oblasti manažmentu, a tak sa lepšie pripraviť na požiadavky manažérskej praxe. V študijnom programe manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment sa študenti výberom špecializácie orientujú na jednu funkčnú oblasť manažmentu a mnohé predmety sú z tohto dôvodu orientované na vybraný blok štúdia: aplikovaný digitálny manažment; dátová analytika v manažmente; digitálny marketing; finančné analýzy investícií; finančný manažment; manažment ľudských zdrojov; marketing; podnikanie; strategický manažment.
Úspešným absolventom magisterského štúdia udeľuje Univerzita Komenského akademický titul magister („Mgr.“). Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia.Uplatnenie absolventov

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych pozícií.

Predmety špecializácie/bloku sú nakombinované tak, aby študentom pomohli získali spôsobilosť orientovať sa v dynamickom organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. Získané poznatky sa rozširujú o medzinárodnú perspektívu. 

Absolventi študijného programu manažment sú vyhľadávaní a úspešne zastávajú manažérske pozície rôznych úrovní, vzhľadom na ich schopnosť vnímať veci z nadhľadu a vo vzájomných súvislostiach, čím výrazne prispievajú k celkovému rozvoju a úspechu podniku. Absolventi bloku majú uplatnenie bez ohľadu na odvetvie, typ a veľkosť podniku, pričom v mnohých prípadoch sa stávajú i zakladateľmi úspešných podnikov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

Kompletné informácie s podmienkami prijímania na magisterské štúdium nájdete na webovej stránke fakulty.

kritéria prijímania Kriteria_prijimania_Mgr_denne_2022_2023.pdf (uniba.sk)Doplňujúce informácie

Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné magisterské štúdium v slovenskom jazyku, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti. Uchádzači musia splniť podmienky na prijatie určené pre študijný program. Uchádzači, ktorí do prihlášky uvedú dva študijné programy, musia splniť podmienky pre obidva študijné programy, na ktoré sa prihlásili. Tieto výsledky sa prepočítajú podľa kritérií prijímacieho konania na daný študijný program. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na obidva študijné programy, bude prijatý na ten z nich, ktorý bol uvedený v prihláške na 1. mieste.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, a tým je absolvovanie študijného programu prvého stupňa - dokladom o uznaní vzdelania podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1) Absolventi denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a absolventi medziodborových študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

2) Absolventi so študijným priemerom za bakalárske (resp. ucelené vysokoškolské – Mgr., Ing.) štúdium do 1,3; pri študentoch zo študijných odborov Informatika, Elektrotechnika, Matematika alebo Kybernetika, ktorí mali počas predchádzajúceho štúdia na vysokej škole predmety ekonómie a manažmentu priemer do 2,0.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok a podali si prihlášku na študijný program Manažment v odbore ekonómia a manažment absolvujú prijímaciu skúšku. 

Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok absolvujú ústnu skúšku v slovenskom a anglickom jazyku pred komisiou (rozhovor na odborné témy ekonómie, financií, manažmentu, podnikania a marketingu, pričom komisia berie do úvahy aj zaslané podklady v životopise a motivačnom liste). Ústne skúšky budú vykonané prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky) v termínoch oznámených po ukončení termínu podávania prihlášok. Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

   • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    29.08.2022 - 05.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR

Spôsob úhrady pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000149544/8180 IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 0001

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.01.2022 11:17

Upozorniť na neaktuálne údaje