Manažment

Študijný program manažment je ponúkaný aj v anglickom jazyku. Predmety sú zabezpečené vyučujúcimi so zahraničnými skúsenosťami, pričom predmetov sa zúčastňujú aj študenti z celého sveta prichádzajúci na fakultu v rámci programu Erasmus+. Toto štúdium je spoplatnené.

Štúdium pozostáva z veľkého množstva odborných predmetov pokrývajúcich všeobecné témy ekonómie, ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom sa zameriava aj na moderné trendy v jednotlivých témach ako aj rozvoj špecifických jazykových, technických či prezentačných zručností. Dôraz je kladený na aplikáciu jednotlivých metód a techník vrátane využitia aplikačných softvérových nástrojov.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK (https://e-prihlaska.uniba.sk/). Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Prihlášku v listinnej forme podáva uchádzač len v nevyhnutných prípadoch a táto musí byť podpísaná uchádzačom (smerodajný je dátum odoslania zásielky na Fakultu managementu UK).

Kriteria_prijimania_denne_BC_ANG_2022_2023.pdf (uniba.sk)

 Doplňujúce informácie

https://www.fakultamanagementu.sk/english/

If you have any questions, do not hesitate to contact our department international students office: studywithus@fm.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

Prijímacia skúška na študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (Manažment - Am) je ústna a skladá sa zo skúšky z anglického jazyka a motivačného rozhovoru. Vykonaná bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky), v termínoch oznámených po ukončení daného kola prihlášok na študijný program Manažment vyučovaný v anglickom jazyku. Maximálny možný súčet bodov, ktorý je možné získať na prijímacej skúške je 100, pričom bodové hodnotenie je priemerom bodových hodnotení členov komisie, v štruktúre anglický jazyk a motivačný rozhovor v anglickom jazyku. 9. Výsledky zo strednej školy sa pri prijímacej skúške zahraničných uchádzačov nezohľadňujú. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia uvedeného v bode 12 na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijných programoch akreditovaných a ponúkaných fakultou, ktorí: a) v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali na strednej škole na Slovensku externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109)

b) doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a anglického jazyka do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole

c) boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej školeKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky4 so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu.5 Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

doc. PhDr. Rozalia Sulíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

If you have any questions, do not hesitate to contact our department international students office: studywithus@fm.uniba.skForma prijímacej skúšky

ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1990 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1990 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

The fee amounts to 80 EURO.

Bank details: State treasury

Account number: 7000149544/8180

Variable symbol: 0001

Constant symbol: 0308 IBAN SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2022 20:19

Upozorniť na neaktuálne údaje